רשיון עסק והיתר בנייה

רשיון עסק והיתר בנייה

ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא
בן עזרא – תכנון וייעוץ 10.03.2006 06:26
רשיון עסק והיתר בנייה


רישיון עסק, בהתאמה להיתר בנייה או אף ללא היתר, ועמדת היועץ המשפטי לממשלה בנדון.קבלת רשיון עסק נפרדת מקבלת היתר בנייה, וכרוכה באגרות נפרדות המגיעות לגורמים אחרים ומיועדות למטרות אחרות. בהחלט ייתכן מצב בו יש היתר בנייה ואין רישיון עסק. אנו עדים במציאות הרישוי גם למצבים הפוכים, בהם יש רשיון עסק אך אין היתר בנייה, ומצבים אלו אינם תקינים, שכן בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע”י היועץ המשפטי לממשלה, [הנחייה מס’ 8.1351], תנאי למתן רשיון עסק צריך להיות קיומו של היתר בנייה. כך גם נקבע בחוק רישוי עסקים תשכ”ח – 1968 סעיף 1 (א) (6) הקובע לאמור: 

“צווים בדבר עסקים טעוני רישוי [תיקונים: התשל”ב, התשל”ד, התשנ”ד (מס’ 2)]

1 (א)   שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן: 

    (1)       איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; 

    (2)       מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

    (3)       בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; 

    (4)       מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות; 

    (5)       בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים; 

(6)           קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.” 


לפיכך, ככלל, רישיון עסק מותנה בקבלת היתר בנייה. 

אף על פי כן, היועץ המשפטי לממשלה בהנחייתו הנזכרת לעיל, מאפשר חריגה מכלל זה, כאשר מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:  

1.    חריגות הבנייה שבגללן לא הוצא היתר הבנייה הן חריגות מזעריות, ולא מהותיות.

2.    העסק נמצא במבנה ישן “אשר לא נמצא לו היתר בנייה” (כלשון ההנחייה). 

 דיון בנושא זה מצוי בערעור על עתירה מנהלית [עע”מ] 8481/04 חברת חלקה 172 בגוש 6355 בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה, בית המשפט העליון, שופטים: ד’ ביניש, א’ פרוקצ’יה, ס’ ג’ובראן, פסק דין מיוםט’ באדר תשס”ו (9 למרץ 2006). 

 לא במקרה הדגשתו של היועץ המשפטי לממשלה בניסוח תנאי מס’ 2 היא על כך שלא נמצא היתר בנייה לבניין הישן.  

 אי אפשר לקבוע בוודאות האם היה היתר בנייה לבניין הישן או לא היה. שמא ייאמר, “מה הבעיה? בודקים בתיק הבנייה שבמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה”  

נכון הדבר כי אם יש היתר בנייה בתיק הבנייה שברשויות התכנון, אזי המסקנה היא כי יש היתר בנייה למבנה הישן, אך תהא זו טעות להסיק כי אין היתר בנייה למבנה הישן, על סמך בדיקת תיק הבנייה. 

היעדר ההיתר בתיק הבנייה לא מוכיח דבר לגבי קיומו או היעדרו של היתר בנייה בר תוקף אשר ניתן בעבר. היתר הבנייה יכול להיעלם, ואף אם יש בתיק הבנייה שרידים של מאבק משפטי או אפילו כתב אישום בגין בנייה שלא כחוק, הדבר לא מהווה שום הוכחה כי לא ניתן היתר בנייה לאחר מכן.  

כך הדבר לגבי מבנים ישנים, שבמשך שנים רבות לא זכו לתשומת לב רשויות התכנון, וכעבור זמן רב נדרשים לבדיקת כשרותם. 

 לתשומת לב האזרח שברשותו מבנה ישן המשמש כעסק או לכל צורך אחר, ולפתע מגיעות הרשויות וטוענות כי למבנה הנדון אין היתר בנייה…

 

 www.benezra.co.il

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר