שוב הורגים בהם

שוב הורגים בהם

אהרון רול
02.08.2008 19:56
שוב הורגים בהם


הסכום הדרוש לשיפוי שארית הפלטה בישראל של שארית הפלטה מאירופה עומד על כ-265 מיליוני שקלים. זה הזד היושב בכיסא ראש הממשלה כבר חיצרץ בכל כלי תיקשורת כי ממשלתו דואגת לניצולים…ההתעללות הנימשכת בניצולי השואה בישראל אינה כבר עוברת את גבולות הטעם הטוב, ההתעללות בהם הפכה זה מכבר להיות פושעת. ששה מליונים מבני עמנו נירצחו בדם קר בשואה והניצולים, האודים המוצלים המוכים והחבולים פיזית ונפשית מתים בידי אחיהם היהודים במדינת ישראל הריבונית מחוסר מזון ותרופות תוך שהם מסימים את חייהם בעוני מנוול.

באירופה רצחו יהודים עקב שינאה תהומית לגזע היהודי ובישראל מניחים ליהודים הניצולים לגווע עקב חוסר איכפתיות ויד קפוצה על בירזי התקציב של מספר פקידים במשרד האוצר המגובים על ידי ממשלת ישראל והעומדים בראשה. שם הרגו בהם וכאן הורגים בהם, שם הגזענות והשנאה וכאן הזלזול וחוסר האיכפתיות, כך או כך התוצאה זהה.

נאה, חשוב וחיוני שהוקמה וועדת דורנר לחקר כישלי מתן התמיכה לניצולי השואה, עקב לחץ ציבורי—לא מיוזמת הממשלה כמובן — אך היכן היו כל ממשלות ישראל עד עתה? מדוע גזלו כל ממשלות ישראל את כיבשת הרש? ועדת דורנר קבעה כי כל ניצול ניגזל בכ-2.1 מיליון שקל, זהו סכום ההפרש שלא שולם בין הסכומים שהעבירה ממשלת גרמניה עבור הניצולים מכלל שיטחי אירופה לבין הרנטה הקבועה אשר שולמה על ידי ממשלת גרמניה לניצולים אשר היגיעו משטחה. להיכן נעלם הכסף, איזה שימוש נעשה בו, האם סכומים אדירים אלו הנאמדים במליארדים רבים היגיעו לכיסים הלא נכונים?

כיצד קורה כי מסקנות וועדת דורנר אשר אושרו בהחלטת ממשלה והועברו לביצוע, לא בוצעו ברובם המכריע? אך כ-2000 ניצולים זכו עד עתה בתשלומים המוגדלים. והשאר? נוטים למות או כבר ניפטרו. הרי ברי הוא כי כל שנה החולפת ללא תמיכה המגיעה להם בדין ניפטרים עוד אלפים מניצולי השואה החיים בישראל (חיים? איזה בדיחה עצובה). על חטא ההתעלמות והזילזול בניצולים אנו מוסיפים את פשע ההתעלמות ממסקנות וועדת דורנר.

מדוע לא ניפתחת חקירה ממצה בסיבות המונעות שרים ופקידים למלא תפקידם ולשלם לניצולים את המגיע להם. מדוע לא נחבשים אלו המונעים התשלומים לניצולים בבתי האסורים לתקופות ממושכות בתנטי “לחם צר ומים לחץ” כפי המגיע להם בעבור חוסר מעשם הניפשע והפושע?

הסכום הדרוש לשיפוי שארית הפלטה בישראל של שארית הפלטה מאירופה עומד על כ-265 מיליוני שקלים. זה הזד היושב בכיסא ראש הממשלה כבר חיצרץ בכל כלי תיקשורת כי ממשלתו דואגת לניצולים וכבר העבירה 500 מיליון שקלים עבורם. זהו שקר גס ומתועב. כל שנידרש הוא 265 מיליוני שקלים ואף אלו לא היגיעו ליעדם. אולמרט טען כי העביר הביצוע לתשלומים לידי מנכ”ל משרדו רענן דינור (זוכרים? גם שלמוני המעטפות הוא העביר לשולה זקן ואורי מסר—הנה כי כן: “המעביר הסידרתי”) ובכך קבר הנושא, “מטעמי חסכון כמובן”, בידי אלו המומחים לעיכוב תשלומי ניזקקים (רענן דינור ואברהם הירשזון) שהיניחו כבר בעבר למליון מופגזי ופליטי צפון המדינה לסבל כפול ומכופל בזמן מלחמת לבנון השניה.

חמור מכך, ועדת השרים שהתכנסה לדון בדו”ח ועדת דורנר דחתה את יישומו לשנת 2009 . אכן חכמולוגים ניפשעים וניקלים. עד שנת 2009 יתמעט מספרם של הניצולים בכך וכך אלפים, רק צאו ומיצאו כמה “תרוויח” המדינה עקב כך. להשוואה, אותם “חסכנים” העבירוהשבוע בכנסת חוקים עתירי ממון-המדינה בסכום של כ-14 מיליארד שקלים ואצבעם המצביעה לא רעדה לנוכח התעלמותם מסבלם של ניצולי השואה, אלו אפילו לא הוזכרו שם.

אנו חייבים חוב של מוסר וכבוד לאחינו היהודים ניצולי השואה, בכל אתר ואתר. בכך שאנו מניחים להם לגווע ממחלות ורעב מחוסר יכולת לשלם עבור צרכיהם הבסיסיים אנו כולנו מוכתמים מוסרית. זהו כתם אדיר ממדים של חוסר כבוד לאומי, חוסר רגישות לאומי, זילזול לאומי. בכך כי אנו מתעלמים מסבלותם של הניצולים אנו נותנים ידנו לכל מכחישי השואה לדורותיהם, כמוהם אנו מנסים לשכוח ולהשכיח. לא נוח לנו עם השואה עקב שטיפת המוח שאלו מהפוסט כל דבר מעבירים אותנו. אותם אלו הפוסט-יהודים, פוסט-ציונים, פוסט-בני אדם הינם לאמיתו של דבר מכחישי שואה מבית. אלו מפמפמים את זילות השואה בינותינו ומרפדים בכך מצפוננו המאפשר לנו להתאכזר לניצולים ולחוש טוב עם כך.

1 . יש לקבוע בחקיקת הכנסת כי משרד ממשלתי אחד ושר אחד ירכז ויהיה אחראי בלעדי על ביצוע התשלומים לניצולי השואה בנוסף לרווחתם לאורך זמן כפי שניקבע בחוק.

2 . יש לקבוע בחוק כי אי העברת תגמולי הניצולים כחוק ליעדם תחשב כעברה פלילית אשר דינה המנדטורי יהיה מאסר שלא יהיה פחות משנה אחת ועד שלש שנים. בנוסף יש לקבוע כי כל אחור ללא סיבה מוצדקת בתשלום לניצול ניזקק ישולם ישירות מכיסו של האחראי/אחראים לכך וזאת באמצעות נאמן שיקבע לכך. הנאמר כאן כולל גם את השר הממונה וכל פקידי האוצר ומשרדי הרווחה המעורבים בתהליך.

3 . הקביעות לעיל חייבות לעבור הליך חקיקה מזורז ולהיכנס לביצוע בתוך פרק זמן מינימלי לפנים משורת הדין, שלא יעלה על חודשיים ימים

4 . יש לשכור צוותים אשר יצאו אל הניצולים החיים ואשר אינם מודעים לזכויותיהם עדיין וימלאו עבורם את טיפסי בקשות התשלום ואף יעקבו אחר ביצועם בידי הרשות המוסמכת. אירגון מטלה זו וביצועה יעשה על ידי המשרד והשר הממונים על תשלומי הניצולים.

5 . התביעות בבג”ץ עבור הניצולים חייבות להעשות בצורה מקובצת על ידי הניצולים והלו המסוגלים לכך יבואו ויטענו ענינם בבית המשפט העליון, יחדיו עם עורכי דינם אשר ימונו על ידי המדינה לכך. יש לתת לניצולים בכך פתחון פה להביע מצוקותיהם.

6 . בכל מקרה שענינו של ניצול אשר התשלומים לו עוקבו שלא כדין, היגיע לדיון בבית המשפט, יונחה בית המשפט לזרז את התהליך ולסיימו בתוך 14 יום לכל המאוחר. בנוסף, יונחו בתי המשפט להחמיר ככל האפשר וככל שמתיר החוק בעונשם שלאלו אשר נימצאו אשמים בהזנחת תפקידם בענין זה.

7 . יש להציב מול משרדי הממשלה הנוגעים בדבר שלטים אלקטרונים אשר יפורטו בהם באורח דינמי מספרם של הניצולים הנותרים לעומת מספרם בתאריך מסויים בעבר. יש לזמן צלמי עיתונות מדי שבוע לעידכון הציבור בנוגע להתמעטות מספרם של הניצולים. כמו כן יש לעדכן בלוחות האלקטרונים את מספר הניצולים שזכו לתמיכה לעומת מספרם מתאריך בעבר.

8 . יש לשכנע חברי כנסת שעדין נותרו שאריות מוסר אנושי בליבם לעלות לדוכן הנואמים מדי שבוע ולהכריז על המספרים העדכנים כמפורט בסעיף 9 וזאת עד שייושבו כל עניני התשלומים לניצולים.

9 . יש לגייס עיתונאים אשר אחת לשבוע יפרסמו את המספרים העדכנים כמפורט בסעיף 9 תוך איזכור האחראים לאי מילוי פקודות החוק בענין.

איננו יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. מנהיגי המדינה אשר פשעו כנגד ניצולי השואה וגזלום חלקם כבר אינם בין החיים וחלקם, אלו שעדין ביננו עם עטי היוקרה, חדרי המלון המפוארים ומטעמי כל העולם בחיכם כבר מצאו את התרופות, תרתי משמע, אשר יוציאום נקיים מעוולותיהם כנגד ניצולי השואה. מאידך, הבה ונתגייס כולנו כעם וכאומה להיות להם לפה ולכפר על חטאי העבר כלפיהם בכך שנידאג לקיום וחיים של כבוד עבור שארית הפלטה ככל שנותר הזמן בידם. הבה ונעשה זאת לא רק עבורם אלא עבור עצמנו ועבור הדורת הבאים אחרינו. הבה ונוכיח לעצמנו כי עדיין לא פסה הרוח של “יהודים ערבים זה לזה”. הבה ונסיר, אף אם באחור ניפשע, את הכתם המביש של התנהלותנו כלפיהם.

 

 

המחבר הינו יועץ אירגוני בכיר ודירקטור ניהול פרויקטים לחברות ואירגונים בענף המחשבים

www.aaronroll.com

http://www.global-report.net/aroll/

 כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר