צחקוקי מומחים

צחקוקי מומחים

ד”ר אינג’ אברהם בן עזרא
14.04.2008 21:05
צחקוקי מומחים


זה לא כל כך נעים, ואף פוגע, לחזות בתופעה זו כאשר ברור לך כי המומחים מלעיזים “על חשבונך”, כמו גם כאשר פועם בלבך חשד סביר להניח, גם מבלי לשמוע אל-נכון את תוכן הדברים הנאמרים, כי החבורה העליזה בזה לזכויותיך.רבים מבין אלה שחוו את ההליכים המשפטיים בנושאי ליקויי בנייה היו עדים לתופעה שכיחה, בה המומחים ביחד עם ב”כ צד לדיון מתלוצצים ומצחקקים כמביני עניין בלבדיים וכממתיקי סוד, בין בעת בדיקת הנכס ובין במסגרת עדות בבית המשפט – לפני העדות, במהלכה או אחריה.

זה לא כל כך נעים, ואף פוגע, לחזות בתופעה זו כאשר ברור לך כי המומחים מלעיזים “על חשבונך”, כמו גם כאשר פועם בלבך חשד סביר להניח, גם מבלי לשמוע אל-נכון את תוכן הדברים הנאמרים, כי החבורה העליזה בזה לזכויותיך.

התנהגות פוגעת כזו חווה התובע בת”א 14880/06 תלחמי פאדי נ’ אנגל בע”מ, בית משפט השלום בחיפה, [טרם ניתן פסק דין], בש”א 4837/08, המובאת להלן בשלמות.

הבקשה הוגשה לבית המשפט כדי לפסול את חוות דעתו של המהנדס רונן שטרנברג [מומחה בית המשפט] מהסיבות הבאות:

א.      המומחה שטרנברג מונה לא אחת כמומחה מטעם ב”כ החברה הקבלנית.

ב.      במהלך הביקור שערך המומחה שטרנברג בדירת התובע, לצורך הכנת חוות דעתו, הוא הגיע לדירה ביחד עם נציג החברות הקבלניות [הנתבעות] וניהל איתו שיחה ערה המלווה בציחקוקים.

ועוד כפי שמפורט בהחלטת בית המשפט.

המומחה רונן שטרנברג קיבל את הזכות להגיב לבקשה, דבר שלא חובה שיקרה ולא תמיד קורה בנסיבות דומות. הפעם הזאת, בית המשפט נקט בזהירות יתירה ואפשר למומחה הנחשד כלא מתאים למינויו, להתגונן ולהסביר את התנהגותו.

לאחר שבית המשפט שקל ובחן את הטענות, הן של המומחה והן של הנתבעת אשר התנגדה לפסילת חוות הדעת, בית המשפט לא קיבל את ההסברים, ואף שקבע כי אינו מטיל דופי במומחה שמינה, נפסק בהחלטה כי בנסיבות העניין מן הדין למנות מומחה נוסף, אחר, מטעם בית המשפט, כדי שהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה.

צעד זה מדבר בעד עצמו ואינו נדרש לפרשנות, מה גם שהשופט העיר כי הצטברות הנסיבות “עלולה לעורר חשש למשוא פנים”.

בית המשפט אף מתח ביקורת ואמר:

“ראוי היה שהמומחה ינהג ביתר זהירות ורצוי היה כי יידע את בית המשפט ואת המבקש, מייד עם קבלת המינוי, אודות קשרי העבודה שהתקיימו בינו לבין ב”כ המשיבות, על מנת שלמבקש תנתן הזדמנות לשטוח את טענותיו ולעתור להחלפתו ולמנות מומחה אחר תחתיו”.

עוד באותו היום מינה בית המשפט מומחה נוסף, וקבע כי הוא יבדוק את הדירה וייתן חוות דעת מקצועית מבלי שתימסר לידיו חוות דעתו של המומחה שטרנברג.

בניגוד להחלטה הזהירה והמסויגת של בית המשפט במקרה זה, הורה נשיא בית משפט השלום בחיפה א’ קיטאי [במקרה אחר] על ביטול מינויו של מומחה בית המשפט [המהנדס רונן שטרנברג] בת”א 13470/02 ויינר יוסף ובלה נ’ יובל הנדסה בע”מ [בש”א 6791/03] בגלל שהמומחה הנ”ל הגיע לאתר לשם בדיקת הדירה של התובעים, באותה מכונית ביחד עם מומחה הנתבעת.

ראה בעניין זה “ביטול מינויו של מומחה שהפר את איזון האמון” בספר “ליקויי בנייה” כרך ב’, מאת א’ בן עזרא בהוצאת “בורסי” עמ’ 301.

 

 
בתי המשפט

בית משפט השלום חיפה

בש”א 004837/08

בתיק עיקרי: א   014880/06

בפני:

כב’ השופט א. טובי

 תאריך:

13/04/2008

 

 

 

 

 

בעניין:

תלחמי פאדי

 

 

 

 

המבקש

 

נ  ג  ד

 

 

1. אנג’ל חברה לבניין בע”מ

2. אנגל אנג’ל דיבלופרס בע”מ

 

 

 

 

המשיבות

החלטה

1.         בפניי בקשה מטעם התובע (להלן: “המבקש”), להורות על פסילת חוות דעתו של המומחה שנתמנה ע”י בית המשפט, המהנדס מר רונן שטרנברג  (להלן: “המומחה”).

2.         בבקשה נטען כי בין המומחה לב”כ המשיבות קיים קשר עסקי, הבא לידי ביטוי בהזמנת המומחה במספר הזדמנויות, על ידי ב”כ המשיבות, לשמש גם כמומחה מטעמו או בעבורו.

לתמיכה בטענה זו הציג המבקש החלטה שניתנה בתביעה בה ייצג ב”כ המשיבות את חברת דנסי חיפה יזמות ובניה בע”מ, ואשר במסגרתה הגיש המומחה חוות דעת מטעמה. אותה חברה לא זו בלבד שהיתה לקוחתו של ב”כ המשיבות, אלא שהוא החזיק בחלק ממניותיה ואף שמש כמנהלה (בהתאם לתדפיס רשם החברות שצורף לבקשה).

בנוסף, בתביעה שהוגשה על ידי הורי ב”כ המשיבות, בה הוא עצמו ייצג אותם, נתמנה המומחה כמומחה מטעם בית המשפט. בחוות דעתו הוא העריך את נזקי התובעים שם בסכום שעלה על הסכומים שנקב המומחה מטעמם. 

            המבקש הוסיף כי במהלך הביקור שערך המומחה בדירתו , לצורך הכנת חוות הדעת, הוא הגיע יחד עם נציג המשיבות ותוך שהם מצחקקים ומנהלים שיחה ערה. לשיטתו יש בכך כדי ללמד על הקשר ביניהם. לטענתו, כשנשאל המומחה על ידי ב”כ המבקש לגבי פשר קשריו עם נציג המשיבות, השיב כי הוא מכיר אותו רק מטיפולו בתיקים רבים בהם הוא מתמנה כמומחה מטעם ביהמ”ש ואשר קשורים למשיבות. יש בכך כדי להצביע, לשיטתו של המבקש, על נסיון מצד המומחה להסתיר במכוון את קשריו עם הצד שכנגד.

המבקש ציין כי הנסיבות המתוארות יש בהן כדי להעלות חשש ממשי לקיומם של משוא פנים וניגוד עניינים מצד המומחה והן מצדיקות פסילת חוות דעתו.

3.         בדיון מיום 19.2.08, לאחר שב”כ המבקש הודיע על כוונתו לעתור לפסילת המומחה והוצאת חוות דעתו מהתיק, הוריתי כי הבקשה, לאחר שתוגש, תובא לתגובת המשיבות וכן לתגובת המומחה.

4.         המומחה בתגובה לבקשה טען כי לא קיים כל קשר עסקי בינו לבין ב”כ המשיבות וכי אין כל פסול בכך שבמקביל להיותו מומחה מטעם בית המשפט, הוא עורך גם חוות דעת פרטיות. לטעמו, הגשת חוות דעת עבור חברת דנסי הנ”ל אין בה כדי להצביע על קשר כלשהו עם ב”כ המשיבות.

לגבי חוות הדעת שניתנה על-ידו בתביעה בה ייצג ב”כ המשיבות את הוריו, טען המומחה כי לא חקר את קשרי המשפחה של בעלי הדין באותו תיק, וממילא אין כל קשר בין מסקנותיו במסגרת חוות דעתו הנ”ל, לבין קשרי המשפחה הנטענים.

באשר לטענה בדבר היכרותו עם נציג המשיבות, טען המומחה כי היכרותו עימו נובעת אך ורק מתוקף תפקידו של אותו נציג אצל המשיבות. לדבריו, הוא לא הגיע יחד עמו למקום אלא פגש אותו במעלית הבניין והודיע למבקש ולבא כוחו, מיד עם היכנסו לדירה, על היכרותו עם נציג המשיבות.

5.         המשיבות התנגדו לפסילת חוות הדעת. לדעתן, לא הוכח חשש ממשי למשוא פנים ולכן יש לדחות את הבקשה. לחילופין הציעו המשיבות כי בית המשפט ימנה מומחה נוסף מבלי לבטל את חוות הדעת נשוא הבקשה ומבלי לפסול את מינויו של המומחה.

לגופו של ענין טען ב”כ המשיבות כי אין כל קשר עסקי או אחר בינו לבין המומחה. באשר לחברת דנסי, נטען כי אמנם ב”כ המשיבות הנו המנהל הרשום של החברה, אך זאת בנאמנות עבור בעלי מניות שהם משקיעים זרים. מכל מקום, רעייתו של ב”כ המשיבות, שאף היא עורכת דין, הנה המנהלת בפועל של חברת דנסי ולא ב”כ המשיבות והיא זו שהיתה בקשר עסקי עם המומחה, וגם זאת רק לתקופה קצרה של מספר חודשים ולפני כ- 5 שנים וטרם נישאה לב”כ המשיבות.

6.         לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ונימוקיהם, מצאתי כי בנסיבות העניין מן הדין להורות על מינוי מומחה נוסף בתיק. הדבר נעשה לא בהינף יד ולא על נקלה אך חוששני כי בסיטואציה שתוארה בבקשה, תוצאה זו מתחייבת, ולו על מנת שהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה.

אין בכך כדי להטיל דופי או לפקפק אחר מקצועיותו או יושרו של המומחה מר שטרנברג. יתכן וכל אחת מהנסיבות שתוארו לא היה בה לבדה כדי להצדיק את התוצאה אליה הגעתי, אולם הצטברותן עלולה לעורר חשש למשוא פנים. לאור הנסיבות המצטברות שתוארו ראוי היה שהמומחה ינהג ביתר זהירות ורצוי היה כי יידע את בית המשפט ואת המבקש, מייד עם קבלת המינוי, אודות קשרי העבודה שהתקיימו בינו לבין ב”כ המשיבות, על-מנת  שלמבקש תנתן הזדמנות לשטוח את טענותיו ולעתור להחלפתו ולמנות מומחה אחר תחתיו.

7.         חרף האמור, לא מצאתי מקום לפסול כליל את חוות דעתו של המומחה. ניתן להפיג את חששות המבקש ולחזק את מראית פני הצדק גם על ידי מינוי מומחה נוסף מבלי לפסול את חוות דעתו של מר שטרנברג. במסגרת פסק הדין אתייחס למסקנות המומחים וככל שיהא ביניהם פער אכריע איזה מבין הממצאים להעדיף.

8.         נוכח האמור לעיל, אני מורה על מינויו של מומחה נוסף בתיק. החלטה על כך תשלח לצדדים בנפרד.

 

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לידי המומחה מר רונן שטרנברג.

 

ניתנה היום ח’ בניסן, תשס”ח (13 באפריל 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב”כ הצדדים.

 

א. טובי, שופטכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר