על כיבוד הסכמים פוליטיים, ועל העילות וההצדקה להפרתם

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/57308

מכתב לנשיא המדינה עוד רריבלין, המבקש להתפשרעם נתניהו, אשר מנסה לחמוק מקיום הסכם הרוטציה – אותו הוא הבטיח לקיים בלי טריקים ובלי שטיקים

בלי טריקים, בלי שטיקים

 

שמחה ניר, עוד

בן 81 שנים אנוכי היום (15.6.2020), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

שמחה ניר, עוד

www.quimka.net

www.quimka.com

www.grunis.com

quimka@quimka.com

21.8.2020

לכבוד

מר ר’ ריבלין, עו”ד

נשיא המדינה

ירושלים

נכבדי,

הנדון: על החובה לכבד הסכמים, ועל העילות להפרתם או לבטלם

אני פונה אליך כמשפטן אל משפטן, ואני נעזר בסעיפי החוק לא משום הדבקות בפורמליסטיקהאו משפטולוגיה“, אלא משום שדיני החוזים שלנו משקפים את הטוב, הראוי והנכון, ויותר קל להצביע על הוראות החוק, מאשר לתת הרצאהנפרדת על כל נקודה ונקודה.

אני ער לכך שלפי המקובלות היום הסכמים פוליטיים אינם ניתנים לאכיפה והפרתם אינה נותנת עילה לפיצוי (כספי או אחר), אבל מכל בחינה אחרת אני רואה את קדושת ההסכמים הפוליטיים כקדושת ההסכמים הרגילים“, והייתי מעז לומר – אפילו יותר.

———————————————————–

הבלדה על האבירים בני דמות היגון, ועל הבחירות מועד ד’, אשר בשער

בנימין נתניהו עושה שימוש מניפולטיבי בעובדותאמת

ההסכם עם איחוד האמירויות – אובמה היה נותן הרבה יותר, 11 שנים קודם

———————————————————–

אתה מציע להתגמש

אני מתייחס לדבריך, לאחרונה, בעניין המשבר הממשלתי המאיים להביא עלינו בחירות נוספות:

נשיא המדינה ריבלין שוחח בימים האחרונים עם מספר שרים בממשלה במטרה למצוא פתרון למשבר התקציב שמאיים לפרק את הממשלה • על אף שקיימת חשיבות נעלה לכיבוד הסכמים, אם אישור התקציב הוא אכן המכשול היחידי בדרכנו למניעת בחירות, על כל ראשי הקואליציה להתגמש באופן שיאפשר את העברת התקציב“.

להזכירך

מאז שבני גנץ וגבי אשכנזי הקימו את מפלגת כחוללבן ונכנסו לפוליטיקה, ולאורך כל שלושת מערכות הבחירות האחרונות (מועד א’, מועד ב’, ומועד ג’), הם הבטיחו לבוחרים והצהירו חגיגי כי הם לא יישבו עם בנימין נתניהו באותה הממשלה.

עם פרוץ משבר הקורונה, ובתירוץ של מצב החירום“, הפרו השניים את הבטחתם לבוחרים, והצטרפו לממשלת נתניהו. התירוץ היה תירוץ, אבל הסוכריה האמיתית הייתה כפולה: קביעת תאריךתפוגה לשלטון נתניהו, וכניסת בני גנץ לבלפור, כאשר האפשרות האחרת הייתה עריקת בודדים מגוש המרכזשמאל (שכבר החלה אז), או בחירות מועד ד’, עם התחזקות לגוש נתניהו.

ברור שבלי הסכם הרוטציה הזה, הממשלה הנוכחית לא הייתה קמה, ותירוץ החירוםלא היה מספיק לכך.

נתניהו מבקש להפר את ההסכם

אחרי שהוא עצמו דרש שהתקציב יהיה דושנתי (לשנים 2020 – 2021), עכשיו, כשהוא מחפש תירוץ להתנערות מהסכם הרוטציה, ארבעה חודשים לפני תום השנה, הוא דורש שהתקציב יהיה חדשנתי, ומסביר את זה בכך שמומחי הכלכלה טוענים שזה מתחייב מהמצב” …

איך אנחנו יודעים?

בעבר, כשהוא רצה לחסן את שלטונו, הוא דרש אפילו תקציב תלת שנתי (ונערי האוצר ניערו אותו מזה), ואין ספק שגם בהסכם הזה הוא דרש תקציב דושנתי מאותה הסיבה, אבל כאשר הסקרים הראו שבבחירות מועד ד’ הוא עשוי להתחזק עד כדי כך שהוא יוכל להקים קואליציה שתיתן לא חסינות מההליכים הפליליים התלויים נגדו, הוא שינה את טעמו, ודרש תקציב חדשנתי: שתישרף המדינה“, כלשונה של רעייתו שרהל’ה, בשנת 1999, אחרי שהוא כשל בנסיונו להיבחר בשנית אחרי הקדנציה הראשונה שלו.

והנה, במהלך המום על פתרון המשבר הממשלתי נתניהו כבר מוכן להסכים על תקציב דושנתי, אך בתנאי שתישמר לו תחנת יציאהאחרונה רגע לפני סיום התקציב: לא האינטרס הלאומי עליו הוא הגן בחירוףנפש עד עכשיו, אלא תחנת יציאהמהסכם הרוטציה.

ברשותך אפנה אותך אל סעיפי החוק הרלוואנטיים (ההדגשות – שלי).

סימן ב’ לפרק ב’ לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשלא-1970 (להלן גם: חוק התרופות), זה לשונו:

סימן ב‘: ביטול החוזה

הגדרה

6. לענין סימן זה, הפרה יסודית” – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

הזכות לביטול

7.      (א) הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

(ב) היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

(ג) ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.

השבה לאחר ביטול

9.       (א) משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך.

(ב) בוטל החוזה בחלקו, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מה שהצדדים קיבלו על פי אותו חלק.

אין ספק שביטול הרוטציה הוא הפרה יסודיתשל הסכם הקואליציה, כמשמעותה בסע’ 6, אבל אם גנץ יממש את זכותו לבטל את ההסכם (לפי סע’ 7(א)), נתניהו יקבל בדיוק מה שהוא רוצה – את פרס חייועל הפרה שהוא צריך להיענש עליה.

מה התרופות במקרה של ביטול ההסכם?

סע’ 9(א) אומר כי גם המפר וגם הנפגע מההפרה חייבים להשיב זה לזה את מה שהם קיבלו על פי ההסכם”, או לשלם זה לזה את שוויו של מה שכל אחד מהם קיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה …”.

נניח לרגע שדיני החוזים חלים על הסכמים פוליטיים כאלה, והשאלה היא מה נתן כל צד ומה הוא קיבל.

גנץ הקריב לנתניהו את בתוליו הפוליטיים, את אמינותו הפוליטית, ואת עתידו הפוליטי.

מה הוא קיבל? כיסאפאקירים רעוע.

נתניהו קיבל מגנץ את היציאה מארבע ממשלותמעבר, את הכניסה לממשלה קבועה ואת הזכות לטעון שהוא ניצח בבחירות, וזכה לאמונו המחודש של הציבור.

ומה הוא נתן לגנץ? הבטחה חלולה לרוטציה (“בלי טריקים ובלי שטיקים”), שהוא בכלל לא התכוון לקיים, וכבר מהיום הראשון הוא חיפש דרכים להפר אותה.

מה אפשר כאן להחזיר“? את בתוליו הפוליטיים של בני גנץ? את כסא הפאקירים? את ההבטחה לרוטציה, שביבי ממילא כבר לקח בחזרה?!

ואיך אפשר להעריך את השווישל הדברים האלה?!

האם יש לנתניהו עילה לבטל את ההסכם?

כעת, שוב בהנחהלרגע שדיני החוזים אכן חלים על הסכמים פוליטיים, ונשאלת השאלה אם יש לבנימין נתניהו עילה לביטול ההסכם.

פרק ב’ לחוק החוזים (חלק כללי), תשלג– 1973 (להלן גם: החלק הכללי), אלה סעיפיו הצריכים לענייננו:

פרק ב‘: ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו

טעות

14. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

(ד) “טעות“, לענין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

השבה לאחר ביטול

21. משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

כאשר נתניהו דרש לבטל את ההסכמה על תקציב דושנתי, הוא לא אמר טעיתי“.

הוא גם לא יכול היה לומר זאת.

הוא היה שר האוצר במשרה מלאה, הוא ייודע מה זה תקציב חדשנתי, דושנתי, תלתשנתי, וללא הרוטציה, אם היו נותנים לו תקציב לאלפיים שנה הוא היה לוקח אותו בשתי ידיים, בלי למצמץ.

הוא גם לא יכול לומר זאת, כי הוא ניהל עם גנץ מום ממושך, מוםשלחשדנים אשר לא היה כמותו, מום בו הם נכנסו לפרטי פרטים, ברזולוציה הכי גבוהה האפשרית.

הוא גם לא אומר – ולא יכול לומר – שנוצרו נסיבות חדשות“, משום שהממשלה הזאת קמה על רגע מצב החירום הבריאותיכלכלי שבא עם משבר הקורונה, וכל מה שידוע היום, היה ידוע כבר אז.

בנימין נתניהו רוצה סוכריה

אז מה ביבי רוצה. הוא רוצה סוכריה“, כמו הילד המפונק בתרחיש הזה:

ילד (להורה): אני רוצה סוכריה.

הורה (לילד): אין לנו כסף לממתקים.

ילד: אתם מרוויחים 1,000,000 שקל בחודש, לאחר המס, ואתם טסים לחו”ל כל שבועיים, ואין לכם כמה אגורות בשבילי?

הורה: וחוץ מזה, כל החנויות עכשיו סגורות.

ילד: ההיפר השכונתי פתוח 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, בוא נקפוץ לשם ונראה.

הורה: וזה לא בריא לשיניים שלך, בני.

ילד: יש גם סוכריות נטולותסוכר, מומלצות ע”י התאחדות רופאי השיניים בישראל ובמזרח התיכון.

הורה: וזה גם משמין!

ילד: הרופא אמר שאני סובל מתתמשקל, שיש לי BMI 17, ושאני צריך לאכול יותר.

הורה: סוכריות זה לא אוכל בריא!

ילד: אבל אני רוצה סוכריה!!!

זהו בנימין נתניהו, שרגיל לקבל את כל מה שמתחשק לו, ועל החמדנות שלו הוא עכשיו נשפט בביהמש המחוזי בירושלים.

האם צריך וראוי להתפשר עם נתניהו?

הנקודה הזאת מעוררת שלוש שאלות:

ראשית – על מה להתפשר? על תקציב לשנה וחצי?

שנית – האם יש צורך לאומי המחייב להתחשב בו?

ממש לא: שנת 2020 כבר כמעט נגמרת, וממילא צריך לעבוד כבר על תקציב השנה השנייה, ואם היה כל כך חשוב ודחוף לנתניהו להעביר את התקציב, הממשלה הזאת כבר מכהנת למעלה משלושה חודשים, וכיוון שהוא היה ראש הממשלה גם לפני כן, הוא יכול היה לדאוג שנערי האוצר יכינו את התקציב לקראת המעבר ממשלת מעבר לממשלה הקבועה.

מעבר לכך, אם באמת איאפשר להכין תקציב מסודר לשנתיים, אפשר להכין לשנה אחת, להכפיל אותו לשנה הבאה, ועד לדדליין המתאים להביא לכנסת הצעת תיקון לתקציב. כמה פשוט.

ואחרון אחרון, ביחס למה שמפחיד את נתניהו יותר מכל: האפשרות שהבגץ יפסול את ישיבתו בממשלה כראש ממשלה חלופי“, ואני שואל איזה אסון ייגרם למדינת ישראל אם במקום לשמש ראש ממשלה חלופי, בנימין נתניהו יכהן כיור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת? לא מספיק מכובד?

לא רק שזה מכובד, אלא שזה משאיר לנתניהו זמן מספיק כדי לנהל כראוי את הגנתו במשפט הפלילי המתנהל נגדו בבית המשפט המחוזי בירושלים.

ושלישית – האם מגיע לנתניהו שנתחשב בו?

סע’ 12(א) לחלק הכללי, זה לשונו:

12 (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

וסע’ 39 לחלק הכללי, זה לשונו:

39. בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

זהו בדיוק העניין שנתניהו לא ניהל את המום הקואליציוני בתוםלב, ומהרגע הראשון הוא חתר, בחוסר תוםלב, להפר את ההסכם, ומי שמתנהג בחוסר תוםלב – לא מגיע לו אפילו שמץ של התחשבות.

התקציב אינו מכשול, ולא התקציב הוא המכשול

אתה אומר:

על אף שקיימת חשיבות נעלה לכיבוד הסכמים, אם אישור התקציב הוא אכן המכשול היחידי בדרכנו למניעת בחירות, על כל ראשי הקואליציה להתגמש באופן שיאפשר את העברת התקציב“.

כאמור לעיל, אפשר להעביר את התקציב בלחיצת כפתור, בלי להתגמש.

מעבר לכך – אם ביבי ירצה ללכת לבחירות, שום דבר לא יעצור בעדו.

אתה מכיר אותו הרבה שנים, ומקרוב. הוא גם ניסה לבלום אותך בדרכך אל משכן הנשיא, ואתה לא זקוק לעזרתי.

ברירתהמחדל היא לקיים את המוסכם, ובנימין נתניהו חייב לקיים את ההסכם, “בלי טריקים ובלי שטיקים“, כפי שהוא הבטיח, בשפה אותה הוא יודע יותר מכל אדם אחר.

והלקח

בשעת כתיבתן של השורות האלה איני יודע אם נלך לבחירות מועד ד’, אם לאו.

אם נלך לבחירות – ואני לא משתוקק להן – אני גם לא יודע אם התוצאה תהייה טובה למדינה, אם לאו, אם היא תהייה לטעמי, אם לאו.

דבר אחד אני יודע, והוא שאם נלך לבחירות זה יהיה שיעור בתרבות הפוליטית שלנו: לא להאמין לפוליטיקאים.

בברכה,

שמחה ניר, עוד

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

2 תגובות על “על כיבוד הסכמים פוליטיים, ועל העילות וההצדקה להפרתם”

 1. אילן גלעדי הגיב:

  חוק החוזים הכללי :
  30. חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור – בטל.
  חוזה הסותר את תקנת הציבור בטל. נקודה

  עמדת המשנה־לנשיא ברק:
  הקמת קואליציה או גיבוש אופוזיציה, שיתוף ברשימת מועמדים בכנסת וכיוצא באלה,
  אינם – כמובן – אסורים. השאלה היא אם הסכמה לתת תוקף משפטי מחייב להסכמים
  בעניינים אלה• מתיישבת עם תקנת הציבור.
  לדעתי, בדרך כלל יש להשיב לשאלה זו בשלילה. אין להעלות על הדעת, למשל, כי
  על ראש הממשלה יוטל חיוב משפטי לצרף סיעה זו או אחרת לממשלה, או כי על סיעה
  יוטל חיוב משפטי להצטרף לממשלה או לתמוך בה, ואף לא להישאר באופוזיציה.

  • Simha Admin הגיב:

   אילן, לא קראת את המאמר, עניתי על תהייתך, עוד לפני שתהית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר