פסילת ריצוף שאין לגביו תקן

פסילת ריצוף שאין לגביו תקן

ד”ר אברהם בן עזרא
בן עזרא – מתכננים ויועצים 11.01.2007 07:45

קיימים תקנים ישראליים לגבי חיפויי רצפה, כגון: תקן מס’ 6 החל על אריחי טראצו, תקן מס’ 1629 החל על ביצוע עבודות חיפויי רצפה מטראצו ותקן 1555.3 החל על אריחי קרמיקה, אך יש בשוק הבניה מגוון רחב יריעה של מוצרים, שלגביהם אין כל תקן ישראלי.

האם מומחה, או אף מעבדה מאושרת, מוסמכים לבדוק אריחים שאין לגביהם תקן, ואם כן, על פי אילו אמות מידה?פסילת ריצוף שאין לגביו תקן

מאת: ד”ר אברהם בן עזרא

 

קיימים תקנים ישראליים לגבי חיפויי רצפה, כגון: תקן מס’ 6 החל על אריחי טראצו, תקן מס’ 1629 החל על ביצוע עבודות חיפויי רצפה מטראצו ותקן 1555.3 החל על אריחי קרמיקה, אך יש בשוק הבניה מגוון רחב יריעה של מוצרים, שלגביהם אין כל תקן ישראלי.

האם מומחה, או אף מעבדה מאושרת, מוסמכים לבדוק אריחים שאין לגביהם תקן, ואם כן, על פי אילו אמות מידה?

לעניין זה, לא ההתאמה הפורמאלית לתקן זה או אחר היא הקובעת, אלא דווקא עובדת קיומם של הליקויים באריחים, כפי שנבדקים על ידי מומחה, וראוי לעיין בע”א 86/86 אחד העם שפירא בע”מ נ’ לשם, פס”מ תשמ”ח כרך 1 עמ’ 3, להלן ציטוט:

 

“המהנדס בן עזרא פרט בחוות דעתו ת/1 את הליקויים שמצא בריצוף שבדירה,  את הפתרונות לתיקון המצב והעריך את עלותם. על כך השיב המהנדס טיגרמן מטעם המוכרת בחוות דעתו נ/1. אין למעשה מחלוקת לעניין קיומם של הפגמים בריצוף שבחדרי ההורים והילדים והכוללים כמתואר בנ/1 “שברים בפינות, שברים במקצועות, כתמים קלופים, שקעים ונקבים”. אלא שמאחר ולדעת המהנדס טיגרמן “הריצוף מתאים לריצוף סוג א'” לפי תקן שהציג, הרי שאין צורך בהחלפתו חרף קיומם של הפגמים שהוא עצמו מאשר את קיומם (ראה נ/1, סעיף 64

(1)). הדעת אינה סובלת מסקנה שכזו. לא סיווגו של הריצוף הוא הקובע את הנזק אלא עצם עובדת קיומם של הפגמים במרצפות עצמן ואופן ביצוע העבודה. ניסיונו של המהנדס טיגרמן להתלות בסיווג התיקני כעילה לאי ביצוע התיקונים הדרושים הוא כשלעצמו, גורע ממהימנותו וממיומנותו ומעלה עליו את החשד של נטיה לבעל הדין שהזמינו ומשלם את שכרו, קרי המוכרת.”

 

(ההדגשה אינה במקור).

לאמור, לפי פסיקת בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין זה עולה המסקנה כי מומחה אמור לבדוק חזותית את מצב האריחים ואופן ביצוע העבודה, לתעד התרשמותו מטיב האריחים – האם הם שבורים, סדוקים, מוכתמים, ובאיזו כמות, ובנוסף, התרשמותו מטיב העבודה – האם יש שקיעות והאם העבודה מדויקת, ודעה מקצועית שכזו אינה צריכה להיצמד להוראות תקן ישראלי כלשהו.

אמנם תיתכן מחלוקת בין מומחים, האחד מחמיר והשני מקל, אך מחלוקת זו אמורה להיפתר בין בבית משפט או במסגרת אחרת באמצעות הסכמה או הכרעה.

כמובן שאם יש תוצאה לשלילה של טיב המוצר (אי עמידה בדרישות התקן מס’ 6) או טיב ביצוע (תכולת רטיבות בחול המצע שמתחת לריצוף גבוהה מהמותר, או תכולת צמנט בחול זה נמוכה מהנדרש) – הרי מוכחת אי התאמה, ולכן הריצוף פגום ו/או העבודה ירודה, על כל המשתמע מכך.

אם מתגלים פגמים בריצוף, הרי אף ללא בדיקת התאמה לתקן, אין לעבור על כך לסדר היום, ויש לראות בכך בהחלט ליקוי.

יתירה מכך, אף לא על סמך תקן ישראלי, מוסמך מומחה, ואפילו מוסמכת מעבדה מאושרת, לחוות דעה ולהנפיק מסמך– בדיקה.

מכון התקנים הישראלי בדק על פי הזמנת לקוח אריחי רצפה מאבן טבעית אשר אין לגביהם כל תקן.

המהנדס אבי בורשטיין, ראש ענף מוצרי שלד וגימור במכון התקנים, מנה באריחי רצפה אשר במטבח ובסלון שברי פינות ומקצועות, סדקים ברוחב כ- 1 מ”מ, חרירים ושינויי גוון בקווי הגידים של האריחים, ועל סמך בדיקה זו – הסיק כי מדובר בליקוי במוצר.

מדובר בתלונה מס’ 00746, דו”ח מכון התקנים מיום 4.3.03, בדיקת אריחי אבן טבעית – פרלאטו רויאל, בדירת מגורים באשדוד.

 

להלן מובא דו”ח מכון התקנים במלואו.


       מכון התקנים הישראלי

                                                                                                                                                            תאריך:  04/03/03

                                                                                                    תלונה מס’:     00746

                                                                                                    מס’ פנימי 11

                                                                                                    הזמנה: 8311202080                      חשבונית מס’:                      1904821

לכבוד

גרמן ליפובצקי

רח’ מרק שגל 79

אשדוד 77663

א.נ.,

                      הנדון: חוות דעת מקצועית לעניין אריחי רצפה מאבן טבעית

1.   בהתאם להזמנתכם מתאריך 16/01/03 ביקרתי בתאריך 10/02/03 בדירתכם.

לבדיקת איכות אריחי רצפה מאבן טבעית וליתן חוות דעת מקצועית המתבססת על סמך הממצאים שניצפו בדירה.

2.   בעת ביקורי במקום נכחו בעלי הדירה.

3.   ניתנת בזאת הצהרת מומחה הכוללת פרטי השכלתי, ניסיוני המקצועי ופרטי האישיים.

1.   שם המומחה:   בורשטיין אבי –  B.Sc – מהנדס אזרחי.

                               C.Q.E – מהנדס איכות מוסמך.

                               מס’ זהות: 260007.

2.   מקום עבודה:   מכון התקנים הישראלי.

                               רח’ חיים לבנון 42, תל  – אביב 69977.

3.   תפקיד:            ראש ענף מוצרי שלד וגימור – המעבדה לחומרי בנין.

4.   פרטי ההשכלה ופרטי תעודות:

         מהנדס בנין – B.Sc – שנת 1970.

          פקולטה להנדסה אזרחית.

          הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל – חיפה.

         מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים – שנת 1970.

          רשיון מס’: 9986.

    מהנדס איכות מוסמך A.S.Q.C – שנת 1996.

             תעודה מס’: 36483.

            בוגר השתלמויות, קורסים מקצועיים רבים בתחום הבניין.

            חבר בלשכת המהנדסים והאדריכלים.

            חבר באיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל.

5.   פרטי ניסיון:

    1977 – 1970 – תכנון ופיקוח של פרוייקטים ומבני ציבור מגורים.

    1980 – 1978 – מהנדס אזרחי – ברשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון.

    1984 – 1981 – ניהול וביצוע פרוייקטים בחו”ל.

    1991 – 1985 – תכנון מבנים וייעוץ הנדסי – משרד פרטי.

    משנת 1992 – ראש ענף למוצרי שלד וגימור – מכון התקנים הישראלי – מעבדה לחומרי בניין.

    חבר בוועדת מומחים מקצועית בתחום חומרי בניין.

    בדיקת ליקויים במבנים, עריכת חוות-דעת הנדסיות.

    בוררות ומינויים כמומחה מטעם בתי המשפט.

6.   הצהרה:

         אני החתום מטה נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות – דעתי זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה הניתנת בבית המשפט.

         הממצאים והמסקנות של חוות הדעת מתייחסים וכוחם יפה אך ורק לפריטים שנבדקו בחוות דעת זאת, ואין להקיש או להשליך מחוות דעת זאת, על מידת התאמתו של מוצר כלשהו אחר לתקן הישראלי.

         יש לעשות בחוות דעת זאת שימוש רק במלואה אין לפצל, להעתיק או לשכפל חלקים ממנה.

         הנני מצהיר שאינני מכיר את הנוכחים ולראשונה נפגשתי איתם במועד בדיקת הריצוף בדירה.

         הנני מצהיר בזאת, כי אין לי כל עניין או חלק בנכס הנידון וכי חוות דעתי זו ערוכה על –פי מיטב הכרתי וניסיוני.

                                                                   תאריך: 04/03/02      חתימה ________

להלן חוות דעתי:

1.   תאור אריחי אבן טבעית – מסוג פרלטו רויאל.

         מידות האריחים: 300 מ”מ x 600 מ”מ, בעובי 20 מ”מ.

         גוון האריחים: קרם חום בהיר.

         במרקם הפנים נראים גוונים של חום בהיר בצורות שונות, וגידים אקראיים.

2.   הדירה ממוקמת בקומה העליונה במבנה טורי בעל שתי קומות עיקריות. הדירה בת שני מפלסים.

3.   התלונה הינה בגין הריצוף במפלס התחתון הכולל מטבח, פרוזדור וחדר מגורים, השטח רוצף באריחים מאבן טבעית. בשטח כ- 55 מ”ר.

4.   בעלי הדירה טוענים על ליקויים בריצוף, לפי הפרוט הבא:

4.1 סדקים ושברים בפני האריחים.

4.2 פינות שבורות.

4.3 גוונים שונים ברצפה.

5.   בוצעה בדיקה חזותית של מראה הרצפה, להלן הממצאים:

       5.1 במטבח:

             5.1.1         סדקים בתשעה אריחים מתוך חמישים ושבעה אריחים, רוחב הסדקים כ- 1 מ”מ ובאורכים שונים.

             5.1.2         8 שברים בפינות ובמקצועות בשמונה אריחים, במידות אורך משתנות של כ- 6 מ”מ.

             5.1.3         10 חרירים בפני עשרה אריחים בקטרים שונים של כ- 2-1 מ”מ.

             5.1.4         בארבעה אריחים נראים שינויי גוון המודגשים בקו הגידים בגוון חום כהה.

       5.2 בפרוזדור ובחדר מגורים

             5.2.1         22 סדקים בעשרים ושניים אריחים מתוך 182 אריחים הנראים, בשטח הרצפה, רוחב הסדקים כ- 1 מ”מ ובאורכים משתנים.

             5.2.2         20 פינות ומקצועות שבורות במידות שונות של כ- 6 מ”מ.

             5.2.3         10 חרירים הנראים בפני האריחים במידות של כ- 2 מ”מ.

             5.2.4         ב- 13 אריחים נראים שינויי גוון המודגשים בקו הגידים בגוון חום כהה.

6.   סיכום

         6.1 לציין כי לאריחי רצפה מאבן טבעית לא קיים עדיין תקן ישראלי, לפיכך, כפי שהודגש, הבדיקה הינה ויזואלית תוך ציון כמות הפגמים הנראים.

         6.2 הליקויים שצוינו מעלה, מפוזרים אקראית בשטח המפלס התחתון של הדירה, לציין כי אינם מרוכזים באזור מסוים.

         6.3 בגין כמות רבה של אריחים בעלי פגמים אלה ובנוסף נציין את העובדה כי לטענת בעלי הדירה מספרם גדל עם הזמן, יש לראות הפגמים כליקוי במוצר.

         6.4 מצ”ב תמונות בשישה דפים המתארות את התופעות המוזכרות בסעיף 5.2, 5.1.

בכבוד רב,

מהנדס אבי בורשטיין

ראש ענף מוצרי שלד וגימור

העתק: מהנדס דני שניידר – מנהל מעבדות בניין


המסמך הוצא על דפים רשמיים של מכון התקנים ובמסגרת עבודתו המקצועית של מכון זה.

 

 

 2 תגובות על “פסילת ריצוף שאין לגביו תקן”

 1. I reɑlly love уour website.. Ⅴery niuce colors & theme.
  Did you build tһis sige yoᥙrself? Please reply bаck аs I’m ⅼooking to
  cгeate my оwn site and would love to find out wher уou
  ɡot tһis frօm ᧐r exаctly whаt thе theme iis named.
  Cheers!

  Ꮇy homepаgе: judi slot deposit pulsa

 2. Hey! Do үⲟu knoᴡ if they make аny plugins to asseist witһ Search Engne Optimization? Ι’m trying
  to get my blog tօ rank ffor ssome targeted keywords but
  Ӏ’m not ѕeeing verʏ good gains. If yοu know of aany pleaѕe
  share. Τhanks!

  my web page :: найти этот бесплатный материал в Интернете

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר