התאמת הליך בוררות לתביעה בגין ליקויי בנייה

התאמת הליך בוררות לתביעה בגין ליקויי בנייה

ד”ר אברהם בן עזרא
בן עזרא – מתכננים ויועצים 24.09.2007 00:02

יש דעה לפיה הליך בוררות הוא יותר יעיל מהליך שיפוטי המתנהל כסדרו בבית המשפט.

אמנם ישנi בוררויות שעומדות בדרישת הקיצור והיעילות ולפיכך תואמות את הדעה הרווחת, אולם קיימים גם מקרים לא מעטים בהם הבוררות הוכחה כבלתי מהירה ובלתי יעילה.

כאשר יש הסכמה לקיום בוררות בין הצדדים – הבוררות אכן תתקיים, אך עולה השאלה בכל כובדה כאשר למרות שהסכם המכר כולל סעיף בוררות, צד מסויים (לרוב – רוכש הדירה) נעור, אולי, מתרדמתו ומתנגד לקיום בוררות.כך ארע בתא 30432/07 חביב מוריה ושחר נצ.פ. חברה לבניין בעמ, בית משפט השלום בתל אביב, שופטת: יאחימן.

בהחלטה בתיק זה מיום 18/9/07 ביטלה השופטת את סעיף הבוררות על סמך טיעוני בכ התובעים עוד רם אורן – להלן נוסח ההחלטה בשלמות:

החלטה

פרוטוקול בית משפט משקף את טיעוני הצדדים לעניין טענתה של הנתבעת ולפיה, בהסתמך על סעיף 21 להסכם יש להעביר את הסכסוך להכרעה בבוררות ולעכב את ההליכים בתביעה כאן.

בכ התובעים השיב לטענה זו בסדרה של טיעונים מנומקים היטב והעיקרי שבהם נוגע לחובתה של הנתבעת להוכיח כי היתה נכונה לקיום של הליך בוררות, כאשר המבחן לנכונות זו ולפעילות בעניין זה נוגעת לנקודת הזמן שבה הושמעו הטענות ביחס לליקויים שנתגלו.

ואכן שוכנעתי, כי הצדק עם בכ התובעים בעניין זה ומטעם זה לבדו אין מקום להעתר לבקשה.

אני דוחה את הבקשה ומחייבת את הנתבעת בהוצאות הדחייה של הבקשה בסך של 1,500 שח בצירוף מעמ כדין.

הוצאות אלה תשולמנה לתובעים בתוך 7 ימים מהיום, ללא קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, ובתשרי, תשסח (18 בספטמבר 2007), במעמד באי כוח הצדדים.

_____________

יעל אחימן, שופטת

בהקשר זה, להלן ריכוז טיעונים עיקריים לביטול הליך בוררות בנסיבות דומות על אף קיומו של סעיף בוררות בחוזה מכר דירה:

א. הימנעות צד לדיון מנכונות ברורה לקיום הליך הבוררות:

פניות אל הקבלן לביצוע תיקונים בדירה, כדי לבטל ליקויים ואי התאמות, אמורות לגרום לכך שהקבלן יתקן את הליקויים, וכאשר יש חילוקי דעות בעניין זה – ינקוט בצעדים לקיום בוררות. הימנעות מכך, שומטת את הקרקע מתחת לרגליו בבואו לטעון בזמן מאוחר יותר, כי זכותו לקיים את סעיף הבוררות.

להלן ציטוט מפרוטוקול ביהמ”ש בתיק הנ”ל – ת”א 30432/07 חביב נ’ צ.פ. חברה לבניין בע”מ – דברי עו”ד רם אורן ב”כ התובעים בעניין זה:

“התנאים להביא סכסוך לבוררות; אני מפנה על כך לספרה של הגב’ אוטולונגי עמ’ 255. יש מספר תנאים ואחד מהם הוא: כאשר המבקש לא היה מוכן בשעת הבקשה לעשות כל שהיה דרוש, נטל ההוכחה חל על הנתבעת ואני מפנה גם לעמ’ 264 ומקריא את האמור בו. גם אז נטל ההוכחה הוא על מבקש העיכוב והיה עליו להוכיח נכונותו ולא להסתפק בטיעון שאין ראיה שהוא סרב לנהל את הבוררות. הדגש היה צריך להיות על התנהגות בעבור ולא דיון בהווה, לאחר שהוגשה תובענה בבית משפט. אני מקריא את ההמשך האמור בספר הכתוב.

אני מפנה את בית המשפט לכתב ההגנה שהגיש חברי ושם בסעיף 1 חברי טוען להעביר לבוררות ואין שום טענה וחצי טענה כי הנתבעת היתה מוכנה כאשר היתה פנייה אליה להעביר את התיק.”

ב. סכסוך בנושאי תקנות ותקנים אינו הולם הליך של בוררות

בעניין זה להלן מובאים שני פסקי דין קצרים – החלטת בית משפט השלום בנתניה [השופט א’ רצ’בסקי] בעניין שוורצמן נ’ נועם, והחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב [השופטת ו’ אלשיך] בבקשת רשות ערעור על החלטה זו:

* * *

תא 3538/95

ביתמשפט השלום נתניה

בפני כבהשופט ארצבסקי

התובעים: שוורצמן ארכדי וטטיאנה

על ידי באכוח עורךדין רם אורן

הנתבעת: ישעיהו נועם חברה קבלנית בעמ

על ידי באכוח עורךדין אברהם לוי

החלטה

תביעה על לקויי בניה.

אין מחלוקת כי בחוזה רכישת הדירה שבין התובעים לנתבעת מצוי ס‘ 14 ובו נאמר:

במקרה של מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בקשר לביצוע הבניה והשלמת הדירה, ישמש מהנדס מוסכם בין הצדדים. כבורר יחיד…”

לכן מבקש עוד לוי, באכוח הנתבעת, כפי שנטען גם בכתב ההגנה, לעכב הדיון ולהפנות הסכסוך לבוררות.

עורךדין אורן. מתנגד ופרט לכך חלוקים עורךהדין בשאלה מה יעשה בכתב התשובה שהוגש בתיק ואשר על הגשתו באיחור אין מחלוקת.

לא מצאתי במה ניזוקה הנתבעת נוכח הגשתו של כתב התשובה באיחור.

אכן, כפי שעורךדין אורן מצא לו אסמכתא, כתבי הטענות אינם אלא פרוזדור, פרוזדור פרוצדורלי, וככזה אין לשהות בו מעבר לצורך ומן הראוי להיכנס לדיון לגופם של סכסוכים (ראה עא 394/66 פד כ‘ (4) עמ‘ 250).

לכן יצא ביתהמשפט מהפרוזדור אל עבר השאלה העיקרית בשלב זה, לבוררות, כן או לא.

הטענה כי יש לעכב הדיון ולפנות לבוררות מכוחו של ס‘ 14 לחוזה, פותחת את כתב ההגנה.

בכל מה שנוגע לכתב התשובה שהוגש עלידי התובעים, נזעק עורךדין לוי באכוח הנתבעת להגיש המ‘ 592/96. כדי שכתב זה יסולק מהתיק.

ביחס לנכונות לבוררות, נכונות ובקשה שבכתב ההגנה. לא הוגשה המרצה ולא תצהיר.

בית המשפט ער לכך שאין חובה להגיש בקשה לעיכוב לצורך בוררות דווקא באמצעות המרצה + תצהיר, אולם בתיק הנוכחי צורפו לתביעה מכתביהם של עורךדין מכלוף ושל התובעים עצמם, ולפיהם עוד ב– 11.10.94 פנו לנתבעת בתלונתם על ליקויי הבניה וחזרו על כך ב– 14.5.95.

התביעה עצמה הוגשה ביום 16.7.95.

עד להגשת התביעה, למרות תלונת התובעים, לא נשמע רעיון הבוררות מפי הנתבעת.

אם אכן נכונה היתה הנתבעת לבוררות, תשאל השאלה מדוע רק ב– 28.2.96 פנתה ליור ארגון המהנדסים והאדריכלים, כדי שהלה ימנה בורר לפי ס‘ 14 לחוזה.

מדוע לא נשמעה ההצעה, לבוררות, מיד עם תלונתם של התובעים ב– 11/94 או אחרי התראה של פרקליטם ב– 5/95?

כידוע, “תנאי מוקדם“, לעיכוב הליכים לצורכי בוררות, שהנתבע יוכיח כי היה מוכן” “וכי הוא עדיין מוכן“, לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות.

כך גם קבע ביהמש העליון, בעא 254/88 פד מב (3) 74, 76.

מעבר לכל אלה יש לשים לב לשוני בין הבוררות לביתהמשפט.

בורר שיפסוק לפי מיטב שפיטתו“, כנג ביתמשפט הפוסק לפי המשפט המהותי החל.

מי שיעיין בחוותדעתו של דר בן עזרא, שצורפה לתביעה, יווכח מיד כי הלקויים שמצא, הם איהתאמה לתקנות התכנון והבניה ושוב איהתאמה להוראות מתקני תברואה ושוב אי התאמה לתקנים ישראלים.

אלה, התקנים, התקנות וההוראות אינם נושא לבוררות ולמיטב שפיטתו של בורר, בהיותם מחייבים כל בונה בחובות מוחלטות שאין להתפשר עליהן.

לכן, בהשאלה מהרעיון שנמצא ברעא 985/93 פד מח (1), 397, 407-406, ניתן לשאול האם יעכב ביתמשפט דיון ויעבירו לבורר כדי שיפסוק לפי שיקול – דעתו אם עמדו או לא עמדו בתקנים בתקנות ובהוראות.

החלטתי לכן לדחות הבקשה לעיכוב הליכים ולבוררות.

והודע ביום: 8.7.96.

____________

ארצבסקי, שופט

* * *

ביתהמשפט המחוזי בתל אביב – יפו

ברע 11151/96

בפני כבהשופטת ואלשיך

המבקשת: ישעיהו נועם חברה קבלנית בעמ

עלידי בא כוח עורךדין אברהם לוי

נגד

המשיבים: 1. שוורצמן ארכדי

2. שוורצמן טטיאנה

על ידי באכוח עורךדין רם אורן

החלטה

1. זוהי בקשת רשות ערעור על החלטתו של כבהשופט אהרון רצבסקי מיום 8.7.96 בתיק אזרחי 3538/95 בביתהמשפט השלום בנתניה בה החליט כי טענות המשיבים לליקויי בניה – אינם נושא לבוררות ולמיטב שפיטתו של בורר“, וכן החליט שלא לעכב בירור התובענה בפניו עקב הסכמה חוזית של הצדדים בדבר הליכי בורות.

כמו כן מוגשת בקשה זו לעניין היזקקותו של השופט קמא לכתב תשובה אשר הוגש עלידי המשיבים באיחור רב, למעלה מארבעה חודשים לאחר הגשת כתב הגנה, וללא כל בקשה להארכת מועדים.

2. הבקשה נשלחה לתגובת המשיבים ולאחר שנתקבלה בלשכתי ניתנה בזאת החלטתי.

3. העובדות הצריכות לעניין:

המשיבים התקשרו עם המבקשת, חברה קבלנית לבניין, בהסכם מכר מקרקעין על-פי חוזה קומבינציה בתאריך 19 לחודש נובמבר 1992, בו התחייבה המבקשת לבנות ולמכור למבקשים דירת 4 חדרים.

בדירה נתגלו ליקויים שבגינם הוזמן המומחה, דר בןעזרא, לחוותדעתו בנושא הליקויים.

המשיבים הגישו תביעה בגין הליקויים לביתמשפט השלום בנתניה.

המבקשת טענה בכתב הגנתה כי אין להיזקק להליך זה בפני ביתהמשפט היות ועלפי ההסכם שנחתם בין המשיבים למבקשת הוסכם כי במידה ויהא סכסוך בין הצדדים ימונה בורר המוסכם על הצדדים להכרעה בסכסוך לפי מיטב שיפוטו וללא זכות ערעור. כמוכן טענה המבקשת כי מאחר וכתב התשובה הוגש באיחור רב וללא בקשה להארכת מועד, אין להיזקק לו ויש להוציאו מכתב התביעה.

ומכאן בקשת הערעור.

4. עיינתי עיין היטב בבקשת רשות הערעור ובנספחיה, כמו גם בתשובות המשיבים והגעתי לכדי החלטה כי דין הבקשה להידחות מהטעמים הבאים:

א. מאמצת אני את קביעתו של כבהשופט רצבסקי כי הליקויים נשוא בקשה זו עוסקים בחריגה ואיהתאמה לתקנות התכנון והבניה, כמו גם לאיהתאמה לתקני התברואה ולתקנים ישראליים, ולפיכך אין מקום להליך בוררות שבו פוסק הבורר לפי מיטב שפיטתו“.

התקנים והתקנות אינם נושא לבוררות ולמיטב שפיטתו של בורר, הוראות אלו הינן קוגנטיות ולכן כל התניה לגביהן בטלה בעיקרא, לפיכך המקום המתאים להכרעה בסכסוך זה הינו בביתמשפט בו השופט פוסק לפי המשפט המהותי החל.

  1. באשר נטען, כטענה נוספת, כי כתב התשובה הוגש באיחור רב וללא צדקה, כבר נאמר לא פעם כי כתבי הטענות אינם אלא פרוזדור פרוצדורלי, וככזה אין לשהות בו מעבר לצורך ומן הראוי להיכנס לגופם של סכסוכים.

5. לכן מקובלת עלי גם החלטתו זו של כבהשופט קמא כי על בית משפט לצאת מהפרוזדוראל עבר השאלה העיקרית – לבוררות, כן או לא?

מעבר לכך לא ברור כיצד ניזוקה המבקשת מהגשת כתב התשובה.

מאחר והמבקשת לא הראתה כי נפלה טעות משפטית או טעות בהפעלת שיקולהדעת של ביתהמשפט קמא, לפיכך אין מקום להתערבותה של ערכאת הערעור.

הנני דוחה בקשת רשות ערעור זו ומחייבת את המבקשת בתשלום הוצאות ושכרטרחה עורךדין למשיבים בסך של – 2,000 שח בתוספת מעמ צמוד מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום 13/1096 בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח עותקים מההחלטה לבאיכח הצדדים.

___________

ואלשיך, שופטת

* * *

ג. בבוררות אין מקום לערעור

ידוע כי אין הליך ערעור על פסק בוררות, ומצב זה גורע מזכויות הדיירים בו בזמן שעל פי חוק המכר (דירות) אין להתנות על חוק זה אלא לטובת הקונה.

די בכך כדי לפסול סעיף בוררות בחוזה מכר דירות.

ראה בעניין זה סעיף בוררות פוסל חוזהבספר ליקויי בנייה כרך אמאת אבן עזרא בהוצאת בורסי” 2006, עמ‘ 264 – 265, כולל הפסיקה המובאת והמאוזכרת שם.

ד. נימוקים שונים

בהתאם למקרה המיוחד, אפשר להעלות נימוקים נוספים לביטול סעיף בוררות בחוזה המכר כגון:

א] כאשר סעיף הבוררות הוא חל על סכסוך בין הקבלן לבין הקונה אולם הנתבעים הם גם אחרים – כגון: היזם, האדריכל, המפקח, אשר אינם קשורים להליך הבוררות. קיום בוררות רק בין התובעים לבין חלק מהנתבעים, ובמקביל קיום הליך שיפוטי רגיל בין התובעים לבין יתר הנתבעים – ישבש את פסקי הדין.

ב] כאשר נושאי הבוררות לא כוללים בהתאם להגבלתם בסעיף הבוררות את כל גדרי המחלוקות בין הצדדים.

ג] כאשר המנגנון למינוי בורר לפי החוזה מוביל אל מינוי בורר המקורב לצד לדיון – כגון: נציג מטעם מכון התקנים אשר בשגרת עבודתו עובד מול הקבלנים ומקיים עמהם עסקות, או: נציג ארגון הקבלנים או המקורב לארגון זה.כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר