האדריכל בנבכי החוק

האדריכל בנבכי החוק

אינג’ אברהם בן עזרא
14.09.2006 00:31
האדריכל בנבכי החוק


לכאורה שאלה פשוטה – “מהו רוחב הפרוזדור שצריך להיות מול המעלית?”“בסך הכול רציתי לדעת מהו

רוחב הפרוזדור שמול המעלית”

[אדריכל]

 יש ותוך כדי תהליך התכנון, האדריכל זקוק לקבל תשובה לגבי פריט זה או אחר, והוא מצפה כי לשאלתו הממוקדת והברורה, תימצא תשובה קצרה, עניינית וחד משמעית.

מה יותר פשוט מהשאלה – “מהו רוחב הפרוזדור שצריך להיות מול המעלית?”

לשאלה זו, תינתן התשובה הבאה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה ולפסיקה החלה:

לפי תקנה 3.21 לתוספת השנייה של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש”ל – 1970, ב”בניין למגורים, להחסנה, לתעשייה או למשרד, עם מעלית שהכניסה אליה מהפרוזדור”, רוחב הפרוזדור יהיה לכל הפחות “1.50 מ’ לכל אורך פיר המעלית ובאורך של 1.50 מ’ לפחות, ו- 1.10 מ’ לכל לאורך כל יתרת הפרוזדור”.

להלן יכונו תקנות אלו – “התקנות”.

תשובה זו אינה ברורה דיה, שכן עדיין לא ברור ממנה האם הרוחב הנדרש הוא רוחב בבנייה או רוחב נטו לאחר הציפויים. אפשר ללמוד על כך בדרך ההיקש מע”א 101/88, אנדס תכנון הנדסה ובנייה בע”מ נ’ ניסים אילוז ואח’, בית המשפט העליון [שופט: ש’ אלוני] פד”י מ”ד   (2) 582. בפסק דין זה הבהיר בית המשפט לגבי רוחב חדר מדרגות כי המידה המעניינת את הדייר והמחייבת את הקבלן היא מידה נטו, ולא מידה בבנייה; לדייר אין עניין במידות סמויות, וכשרשום בתוכנית שרוחב חדר המדרגות הוא 110 ס”מ, זו המידה נטו שמחויב בה הקבלן – בין ציפויי הקירות, ולא בבנייה. תמיכה בגישה זו אפשר למצוא גם בהגדרת הרוחב, כפי שמופיעה בתקנה 2.01 שעניינה הגדרות, בזו הלשון: 

            “רוחב מינימלי – מרחק מינימלי בין חלקי בניין הנמדד על ידי ניצב”. 

אי אפשר למדוד את הרוחב בבנייה לאחר גמר הבנייה, כי לא ברור מהם עוביי הטיח, והרוחב בבנייה הוא סמוי ובלתי נמדד. 

התשובה מקבלת ממד נוסף כשמדובר ברוחבו של פרוזדור מול המעלית לפי סימן ט’ לתקנות, שעניינו “התקנת מעלית ומעלון בבניין קיים“.  

להלן מובא סימן ט’ במלואו: 

סימן ט’ – התקנת מעלית ומעלון בבנין קיים 

הגדרות [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

3.100.          בסימן זה

בנין קיים” – בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית;

מעלון”- מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות. “מעלית” – מעלית לנשיאת בני אדם

תחולה [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

3.101.          הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים, שאינו בנין גבוה או רב קומות

3.102 מידות תא המעלית [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

(    מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו 80 סנטימטרים רוחב ו-120 סנטימטרים עומק לפחות; בפרט זה, “רוחב” – המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית; “עומק” – המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול.

(ב)    על אף האמור בפרט משנה(א (, במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר התקנת מעלית במידות אחרות 

 

3.103 רוחב מינימלי של פרוזדור [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

על אף האמור בפרט 2.05, רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה יהיה 90 סנטימטרים לפחות

3.104 רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

על אף האמור בפרט 3.21, על התקנת מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, יחולו הוראות אלה:

(1)    רוחבו של הפרוזדור, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור, יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2)    על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המצוינות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 100 סנטימטרים, ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים – עד כדי 90 סנטימטרים.

3.105 רוחב שטח אופקי בחדר מדרגות (פודסט) [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

על אף האמור בפרט 3.37, יחולו הוראות אלה:

(1)    עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת תא המעלית יהיה 1.3 מטרים לפחות ורוחבו יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2)    על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המפורטות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 90 סנטימטרים, אם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

3.106 רוחב המדרגות [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

(א)    על אף האמור בפרט 3.34(א), בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים רבי-קומות, רוחבן המינימלי של המדרגות יהא 0.9 מטרים לפחות.

(ב)    במקרה שבו אישר המהנדס שלא ניתן להתקין את המעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה כך שיישמר מרווח חופשי למעבר של 0.8 מטרים לפחות בין מאחז יד לקיר הנגדי וכן בין שני מאחזי יד ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים; המדידה תבוצע בין צדו הקרוב של מאחז היד לקיר הנגדי או בין הצדדים הקרובים של מאחזי היד.

3.107 רוחבו המינימלי של חדר מדרגות [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

על אף האמור בפרט 3.33, הרוחב הפנימי של חדר מדרגות, שמהלך מדרגותיו הוא שלושה מהלכי מדרגות או יותר, יהיה 2.1 מטרים לפחות.

3.108 מידות רום ושלח מדרגות [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

על אף האמור

(1)    בפרט 3.38(א) – לא יעלה רום המדרגה על 18.5 סנטימטרים;

(2)    בפרט 3.38(ג) – למדרגה ששלחה עולה על 25 סנטימטרים, אין חובה להתקין אף בולט. 

3.109 מספר מדרגות במהלך אחד [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

על אף האמור בפרט 3.39(א), מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ-3 ויעלה על 16 מדרגות.
 

3.110 מבנה המעלית על כל חלקיה [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

(א)    מעלית על כל חלקיה, לרבות הפיר שלה, ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים האלה:

(1)       ת”י 24 חלק 1 – מעליות נוסעים ומעליות משא: חלק 1 – מעליות חשמליות;

(2)       ת”י 24 חלק 2 – מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הדראוליות

(    לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של 1.3 מטרים בערך מעל רצפת התא

תנאים נוספים להתקנת מעלית [תיקון התשס”ב (מס’ 2)]

3.111.          על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים 7.07.00 עד 7.09.00 ו-7.11.00

3.112 התקנת מעלון בבנין קיים [תיקון התשס”ב (מס’)]

על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:

(1)    המעלון יותקן באישור המהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה או לאחר ששוכנע כי בנסיבות הענין יהיה זה מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;

(2)    גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים;

(3)    המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן

עד כאן לשון התקנות. ועתה נותר עדיין לברר כמה סוגיות:

ראשית, מהם אותם תנאים שחייבים לחול על מנת שמהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהא רשאי להפעיל את שיקול דעתו ולאשר מעלית צרה מהמינימום הקבוע בתקנות לפי תקנה 3.102 ?

מהם אותם תנאים שבהתקיימם יהא המהנדס מוסמך לאשר רוחב פרוזדור קטן מ- 150 ס”מ – עד כדי 1.3 מ’ לפי תקנה 3.104 (1) או אף עד כדי 90 ס”מ [באישור שירותי הכבאות] לפי תקנה 3.104 (2) ?

אותן השאלות עולות גם לגבי רוחב המדרגות, תקנה 3.106, ולגבי רוחב פודסט – תקנה 3.105. 

השאלות הנוספות הללו משאירות את השאלה המקורית שבראשית המאמר ללא פתרון חד משמעי, אלא במצב שבו על המתכנן ואחר כך על המהנדס האמור לבדוק ולאשר, להפעיל שיקול דעת ולקבל החלטה בהתאם לנסיבות. לשווא יחפשו תשובות ענייניות, ממוקדות, חותכות, חד משמעותיות לשאלה בדבר רוחב הפרוזדור מול המעלית, שאלה שלכאורה היא כה פשוטה אשר התשובה עליה יכולה היתה להיות בת מספר אחד…כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר