“סטאטוס קוו” – המשך רדיפת העם היהודי

“סטאטוס קוו” – המשך רדיפת העם היהודי


26.04.2009 07:21
"סטאטוס קוו" - המשך רדיפת העם היהודי


גם אילולא היה הר-הבית המקום הקדוש לנו ביותר, גם אילולא היה נחלתנו הבלעדית, אפליית היהודים, הם לבדם מכל האומות, בעליה ובתפילה על ההר, הם – הנאציזם.-תחום המושב-נומרוס קלאוזוס. רק במרוז ניתן להציג פשע כזה כשמירה על שלטון החוק. חובה לפוצץ לאלתר את הפרובוקציה הבוטה – המסגדים, על הר בית קדשנו – די לטיפוח הג’יהאדונאציזם!ב”ה                                  

דברים שהגיעו אלי בדואר האלקטרוני

בטאון אלקטרוני של “התנועה לכינון המקדש”

– גליון 1 (114) – אייר ה’תשס”ט, ת.ד. 31336 ירושלים, 050-8649968,  lamikdash@gmail.com

 

 

משטרת ישראל ביתנו – נגד – הר הבית היהודי

(על הטירור שהחלה המשטרה להפעיל נגד פעילי עליה ועל שיתוף הפעולה המבחיל שלהם עם הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית של ראאד סאלאח – בהמשך).

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

יהודה גליק בעצמו טלפון 9964215 פקס 6274529,  העותר – נגד – משטרת ישראל על ידי פרקליטות המדינה משרד המשפטים ירושלים טלפון פקס 6462011,  המשיבה

 

תגובה מקדמית מטעם המשיבה

1.    בהתאם להחלטת כב’ השופטת נאור מיום 12.4.09, מתכבדת המשיבה להגיש תגובה מקדמית לעתירה.

2.    עניינה של העתירה בבקשת העותר מבית המשפט הנכבד, כי יורה למשיבה לבוא וליתן טעם מדוע הודיעה לעותר כי הוא מנוע מלעלות על הר הבית, ומדוע אין מאפשרים לעותר להיכנס להר הבית מאז 25.01.09

3.    המשיבה תטען כי דין העתירה להידחות.

4.    בהר הבית, שהוא כידוע אחד מהמקומות הרגישים ביותר בישראל, קיים סטאטוס קוו בנוגע לתפילת יהודים על ההר. הסטאטוס קוו, הנמשך שנים רבות ומעוגן בהחלטות ממשלת ישראל עוד משנת 1967, קובע כי נאסרת בהר תפילת יהודים, גם בית המשפט הנכבד אישר בשורה של פסקי דין את האיסור על תפילת יהודים בהר.

העותר הודיע כי בכוונתו להפר את התנאים הנ”ל, ואף מפרסם פרסומים בתקשורת המזמינים את הציבור להשתתף בתפילות רבות משתתפים על הר הבית, המאורגנות, לכאורה, על-ידי העותר. בשיחה עמו מפקד מרחב דוד אף הודה העותר כי מטרתו ארוכת הטווח היא להביא לשינוי בסטאטוס קוו הנ”ל. די בהכרזותיו אלה של העותר בדבר הפרת תנאי המשטרה לעלייה להר כדי להצדיק את מניעת עלייתו להר הבית.

המשיבה סבורה, כי אין כל מקום לאפשר לאדם לעלות להר הבית כאשר הוא מצהיר בריש גלי כי אין בכוונתו לקיים את תנאי המשטרה ואת הסטאטוס קוו במקום.

בנוסף, בנסיבות העניין, להערכת המשטרה עלייתו של העותר להר הבית עלולה ברמה של קרבה לוודאות להביא לפגיעה חמורה בשלום הציבור והסדר הציבורי.

5.    נעיר כבר בראשית הדברים, כי במידה והעותר יתחייב להימנע מהפרת תנאי הביקור הנהוגים בהר, ולחדול מהפרסומים המטעים את הציבור וגורמים למתיחות רבה בקרב הציבור המוסלמי סביב סוגיית ביקורי היהודים בהר הבית, אין מניעה עקרונית לכך שיתאפשר לו לעלות להר.

נציג בקצרה את עמדת המשיבה.

תמצית העובדות הצריכה לעניין

6.    העותר מכהן כמנכ”ל “המכון ללימוד ומחקר בנין המקדש” בעיר העתיקה בירושלים העותר עוסק בארגון ובהדרכת סיורים על הר הבית

7.    ממשטרת ישראל נמסר, העובדות האמורות להלן מגובות בתצהירו של מפקד מרחב דוד, כי בחודשים האחרונים היה העותר מעורב במספר תקריות בהר הבית ובאזור הר הבית, אשר יצרו חשש לשיבוש הסדר הציבורי ולפגיעה בשלום הציבור, חלקן היוו הפרה בוטה של הסטאטוס קוו בהר הבית, בדמות האיסור על תפילת יהודים על ההר.

כך למשל ביום 15.10.08, החלו חלק מהמבקרים שעלו להר בהדרכתו של העותר, לקיים תפילה גלויה על הר הבית, בניגוד מוחלט לתנאי העלייה להר, ולסטאטוס קוו הנשמר בהר מזה עשרות שנים. בהמשך אותו היום התרחשו עימותים בין העותר וקבוצה בראשותו לבין המשטרה.

ביום 19.10.08 נתפסו בכליו של העותר מס’ עמודים מהתנ”ך (מודבקים על פלקטים ומוחבאים בתוך ספר), שנועדו ככל הנראה לשמש לצורך תפילה גלויה על הר הבית – אף זאת בניגוד להנחיות ולסטאטוס קוו במקום.

בנוסף, התפרסמה באתר האינטרנט של “מכון המקדש”, שהעותר, כזכור, משמש מנכ”לו, ידיעה על כך שקבוצות בהדרכתו של העותר עלו להר הבית ונשאו שם תפילות. לכתבה מצורפים אף צילומים של מתפללים יהודים על הר הבית.

צילום הכתבה מצורף ומסומן מש/1

8.    ביום 8.3.09 בעקבות הפרסומים של “מכון המקדש” בעניין תפילות קבוצתיות על הר הבית, הוזמן העותר לישיבה בראשות מפקד מרחב דוד במשטרה. במהלך הפגישה הודה העותר כי הוא מתפלל בהר הבית, אם כי, לטענתו, “לא בהפגנתיות”. העותר הוסיף ואמר כי מטרתו ארוכת הטווח היא להביא לשינוי הסטאטוס קוו על ההר, לטענתו, “כל עוד התפילה לא מתריסה, אפשר להתפלל”. העותר הוסיף וטען, כי בכל פעם שהתפלל על ההר הדבר היה בידיעת השוטר שליווה אותו ואיש הוואקף המתלווה בדרך כלל לסיורים אלה.

בהמשך הישיבה הובהרו לעותר התנאים הנוהגים בעת ביקור בהר הבית. דא עקא, במהלך הישיבה הודיע העותר כי בכוונתו להמשיך ולפעול בניגוד להנחיות הנוהגות. נחזור ונדגיש. כי אם יתחייב העותר לעמוד בתנאי הביקור במקום, ולא יפרסם את הסיורים שהוא עורך על ההר כסיורים שמטרתם קיום תפילות קבוצתיות על הר הבית, תסיר המשטרה את התנגדותה לכניסתו להר. ודוק: הדרישות הנ”ל הן דרישות שכל תכליתן לשמר את הסטאטוס קוו הקיים על ההר. שעוגן במספר החלטות ממשלה, כפי שיפורט להלן – כל זאת על-מנת למנוע סכנה חמורה לשלום הציבור ולסדר הציבורי.

9.    כרקע לאמור לעיל, נבקש לציין, כי לאחר התנהלותו הבלתי תקינה של העותר בחודש אוקטובר 2008 כפי שפורט לעיל, הוא פנה למשטרת ישראל במכתב, ובין השאר ציין, בין השאר, כי:

“אני מבקש לחזור למצב שהיה עד היום ולהמשיך לעבוד בתיאום מלא עם משטרת ישראל… מכיוון שאני מבקש לבנות מחדש בהקדם מערכת של אמון הדדי עם משטרת ישראל על מנת שהעליה שלי להר תזרום באופן חופשי כפי שהיה עד היום, אבקשך לתאם עמי פגישה בהקדם האפשרי ליישור ההדורים”.

צילום המכתב מצורף ומסומן מש/2

בעקבות מכתב זה התקיימה, ביום 19.11.08 פגישה בן העותר לבין מפקד המרחב חרף זאת, כפי שעולה מהאמור לעיל, המשיך העותר להפר את תנאי העלייה להר

עמדת המשיבים

המדיניות בנוגע לתפילת יהודים על הר הבית

10.      על אף שהעותר אינו מבקש מבית המשפט צו אשר יורה על שינוי המדיניות בנוגע לתפילת יהודים על הר הבית, הרי שהאיסור שהוטל על כניסתו להר נובע מכך שהוא מסרב למלא אחר הוראות המשטרה בענין זה – הוראות המעוגנות במדיניות ממשלות ישראל מזה עשרות שנים. העותר עלה להר פעמים רבות בעבר, כפי שהוא עצמו מציין, ואין התנגדות משטרתית עקרונית לעלייתו. אלא שלשם כך על העותר להתחייב שלא יפר את הסטאטוס קוו, את מדיניות הממשלה ואת הוראות המשטרה בנוגע לתפילת יהודים על ההר. לפיכך, נבקש להקדיש מספר מילים למדיניות ארוכת השנים בנושא.

 

כאן מפורטים ציטוטים יגעים וארוכים מהחלטות ממשלה ציטטות שרים בכנסת ספרו של ברקוביץ (מלחמות המקומות הקדושים) והחלטות בג”ץ שונות ומשונות –

הצד השווה בכולם שהמשטר הישראלי “רואה לעצמו חובה” להיות יותר-אפיפיורי- מהאפיפיור, ולשמר את המתח האולטרה קנאי של האיסלאם לכך שמקום בית המקדש יימח שמו מקרב העם היהודי וזכרו לא יוסיף לזרעם.

11.     

 

32.      המשיבה תטען כי דברים אלה יפים אף לעניינינו: התעקשותו של העותר לקיים תפילות קבוצתיות על ההר, תוך ניסיונות להפר את הסטאטוס קוו במקום, והפרסומים המופצים על-ידי העותר או המכון שהוא משמש כמנכ”לו בעניין זה, מבהירים כי אם יינתן לעותר לעלות להר הבית הדבר יביא, ברמת הסתברות הקרובה לוודאות, לפגיעה קשה בסדר הציבורי ובשלום הציבור: לפיכך, המשיבה תטען כי דין העתירה להידחות.

33.      תגובה זו נתמכת בתצהירו של מפקד מרחב דוד, ניצב משנה דורון ידיד.

 

היום, כט בניסן תשס”ט 23 באפריל 2009 גלעד שירמן סגן לפרקליט המדינהכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר