חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפ”ג-2023

קישור מקוצר למאמר הזה: https://www.quimka.net/59353

השאלה המתעוררת כאן אינה האם חוק כזה אפשרי, או בלתי אפשרי, במדינת ישראל (שאלה חשובה, שמקומה בדיון נפרד), אלא האם יש ברפורמה המשפטית של יריב לויןבן גבירסמוטריץ’החרדים מחסום בפני אפשרות שהכנסת תחוקק חוק כזה, ושאלה נוספת היא האם תהייה תרופה משפטית כנגד חוק כזה, אם יחוקק לאחר הרפורמה הזאת.


שמחה ניר, עוד

בן 83 אנוכי היום (15.6.2022), צעיר, בריא ובועט, אבל עוד הדרך רב, עו”ד רבה המלחמה!

כך זה התחיל: עו”ד שמחה ניר ומלחמתו במסרסים

לחג החירות, פסח התשע”ט: עוז לתמורה – בטרם פורענות!

עו”ד שמחה ניר, שר המשפטים וזכויות האזרח – זה המצע

נא להכיר, מוזמנים לעקוב: https://twitter.com/SimhaNyr_quimka

זה יעדנו: משרד המשפטים וזכויות האזרח!

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק

נציב תלונות הציבור על שופטים ורשמים – זה אנחנו!”

לייקלדף הפייסבוק עוד שמחה ניר – שר המשפטים הבא

המאמר ה-4,000 באתר: לו אני שר המשפטים

ההכרזה הרשמית שלי על ריצתי לתפקיד שר המשפטים

מתי מותר – ואפילו חובה – לומר לזולת שק בתחת“?

בגץ 8743/14, שמחה ניר, עוד, נהוועדה לבחירת שופטים ו-7 אחרים – קיצור תולדות הזמן

=+=+=+=

דפוקי מערכת המשפט: לאידיוטים האלה זה לא מספיק!

האם הדיון בנבצרות הוא הפיכה צבאית, ניסיון הדחה לא חוקי בחוסר סמכות“?

הוא כתב את המיין קאמפףשלו לפני כעשרים שנה, היום הוא מגשים אותו

יוזף גבלס חי בישראל!

חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפג-2023

1. הגדרות

בחוק זה –

איש ביטחון” – כל הפועל למימוש מטרותיו של חוק זה, לרבות מתנדב שאינו מועסק בשירות המדינה, ולרבות כל יהודי הרואה עצמו כאיש ביטחון.

יהודי” – כמשמעותו על פי ההלכה.

פגיעה בביטחון המדינה” – לרבות כל ביקורת על המדינה או על כל מוסד ממוסדות המדינה, בין מפורשת, בין מרומזת, בין במישרין, בין בעקיפין, ולרבות השתתפות בפעילות של אחרים.

חשוד” – לרבות בני משפחה של חשוד, ולרבות תושבי היישוב בו הוא גר.

תחנת משטרה” – לרבות נקודת משטרה.

השר” – השר לביטחון לאומי.

2. הקמת מחנות ריכוז

(א) השר יקים, בצו, מחנות ריכוז ככל הדרוש לפי שיקול דעתו למילוי תפקידיו; מחנות ריכוז יכול שיוקמו הן בשטח בו חל המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה, ויכול שיוקמו בשטחים אחרים אשר בשליטת המדינה וכוחותיה.

(ב) צו כאמור אינו מצריך את אישור הממשלה או ועדת השרים לענייני ביטחון, ולא יובא לידיעת הכנסת ומוסדותיה.

(ג) צו כאמור לא יפורסם ברשומות.

3. סמכות מעצר

(א) כל איש ביטחון רשאי לעצור כל אדם הנראה בעיניו כחשוד בפגיעה בביטחון המדינה.

(ב) מי שעצר אדם לפי סעיף קטן (א) יביאו לתחנת משטרה.

(ג) מי שהובא לתחנת משטרה יובא על ידיה למחנה ריכוז.

4. כליאה

(א) מי שנעצר על פי סעיף 3 ייכלא במחנה ריכוז ולא ישוחרר עד אשר יוסר ממנו כל חשד.

(ב) כלוא במחנה ריכוז הטוען לחפות מכל חשד, עליו נטל הראייה להוכיח את חפותו מעל לכל ספק.

(ג) מנהל מחנה ריכוז ימנה אנשי ביטחון לשימועים לפי סעיף קטן (ב).

(ד) איש ביטחון המקיים שימוע לפי סעיף קטן (ב) לא יהא כפוף לדיני הראיות ויפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר למילוי תפקידו זה.

(ה) על אף האמור בכל דין, החלטת איש ביטחון לפי סעיפים קטנים (ג)-(ד) היא סופית, אין אחריה ולא כלום, והיא לא ניתנת לערעור או לכל ביקורת שיפוטית אחרת, בין במישרין, בין בעקיפין.

5. חסינות

(א) איש ביטחון לא ישא באחריות פלילית, משמעתית, מנהלית, אזרחית או אחרת, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל מעשה שעשה – במחנה ריכוז או מחוצה לו – אם היו אלה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו, כאיש ביטחון; אמירתו של איש ביטחון כי פעל במילוי תפקידו או או למען מילוי תפקידו, תהווה ראייה חלוטה לכך, ואין לחקור אותו על אמירתו זו.

(ב) איש ביטחון אינו חייב להגיד בעדות דבר שנודע לו עקב מילוי תפקידו לפי חוק זה.

(ג) חסינותו של איש ביטחון לפי סעיף זה תעמוד לו גם לאחר שחדל מהיות איש ביטחון.

(ד) ננקטו הליכים לפי חוק זה נגד איש ביטחון, יכסה אוצר המדינה את הוצאותיו המשפטיות.

6. אישרור

כל פעולה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה, יראו אותה כאילו נעשה לפי חוק זה.

7. ביצוע ותקנות

(א) השר יתקין תקנות לביצועו של חוק זה; תקנות אלה לא תפורסמנה ברשומות.

(ב) השר יתקין הנחיות לניהול מחנות ריכוז, לרבות אמצעי משמעת וענישה של הכלואים.

(ג) על אף האמור בכל דין ובכל הלכה פסוקה, תקנות והנחיות על פי סעיף זה אינן ניתנות לביקורת שיפוטית, בין ישירה, בין עקיפה.

8. אי תחולה

(א) על פעולות לפי חוק זה לא יחולו חוק יסוד: מבקר המדינה, וחוק מבקר המדינה, תשיח-1958 [נוסח משולב], לרבות פרק שביעי שבו.

(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), מחנה ריכוז אינו גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשיח-1958 [נוסח משולב].

9. יציבות החוק

(א) אין בכוחן של תקנות שעתחירום לשנות חוקיסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

(ב) אין לשנות חוקיסוד זה אלא בהצבעתהן של כל חברי הכנסת; הרוב הדרוש לפי סעיף קטן זה יהא דרוש להחלטות מליאת הכנסת בקריאה הראשונה, בקריאה השניה ובקריאה השלישית; לענין סעיף זה, “שינוי” – בין מפורש ובין משתמע, בין במישרין בין בעקיפין.

10. תחילתו של חוק יסוד זה עם קבלתו בכנסת.

( – ) נשיא המדינה

( – ) יור הכנסת

( – ) ראש הממשלה

( – ) השר לביטחון לאומי

_______

לקריאה נוספת:

נאציזם כחול-לבן, חיפוש באתר

דפוקי מערכת המשפט: לאידיוטים האלה זה לא מספיק!

האם הדיון בנבצרות הוא הפיכה צבאית, ניסיון הדחה לא חוקי בחוסר סמכות“?

הוא כתב את המיין קאמפףשלו לפני כעשרים שנה, היום הוא מגשים אותו

יוזף גבלס חי בישראל!

על המותר והאסור במשטר דמוקרטי מול דיקטטורה שבאופק

על רפורמת יריב לוין: הפרדת רשויות, שיעור למתחילים

על הדיבורים בעניין מרי אזרחי

על רפורמת יריב לוין בעניין בחירת השופטים – והיה כי תקרום גידים ועור

העולם כולו נגדנו: הפסטיבלחוזר!

אברהם פריד גיתיאת, ביביסט קלאסי, מודה: רוב הביביסטים טפשים ונבערים

ממשלת נתניהו השישית – תקום או לא תקום? (תשובה חלקית לשאלה הזאת, ולשאלה כמה תחזיק הממשלה – אם תקום)

לנשיא המדינה, יצחק הרצוג: אל תאריך לנתניהו את המנדט להרכבת הממשלה!

מיומנו של מגלומן כפייתי בעל אגו נפוח

איך להפיל את נתניהו, סופית ומוחלטת

לא להאמין: שמחה ניר, רל”ביסט ידוע, מוכן לממשלה בראשות נתניהו!

בנימין נתניהו, לא על זה נפל אחיך יוני ז”ל!

נתניהו, בנימין: שעתך היפה הגיעה, עלה בכוחך זה!

חמש הערות לקראת הבחירות מועד ה’, הבעל”ט, מחר, 1.11.2022

על שערוריית אחוז החסימה: אביגדור ליברמן, התכונן לאכול את עצמך!

על השימוש המטופש בצ’מברליין להגנה על האסונות שנתניהו המיט עלינו

Donald J. Netanyahu and Benjamin Trump

###

למכירה באמזון ובחנויות הספרים המובחרות

_____________

למשתמשי פייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות – נא לשתף!

נא להגיב באמצעות הקישור הוספת תגובה” (למטה מכאן)

אל תאמרו מבחן בוזגלו אמרו מבחן אלישבע*לסגור את לשכת עורכי הדין*לדף הפייסבוק של עוד שמחה ניר*לדף הפייסבוק של האתר של קימקא

דוקודרמה: זרוק אותו לאיראנים – איך נפטרנו מאשר גרוניס

2 תגובות על “חוק יסוד: מחנות ריכוז, התשפ”ג-2023”

 1. משה בקר הגיב:

  לא חכמה נעזרת בחוקי נירנברג ובחקיקה הנאצית בכלל….

  • Simha Admin הגיב:

   את סע’ 5 לקחתי מחוק חסינות חברי הכנסת, את השאר – מהשרוול שלי.
   לא קורא גרמנית …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר