תלונה לנציב תלונות הציבור, מיכה לינדנשטראוס: שר המשפטים לא עונה לדרישה לבטל את מינויו הלא-חוקי של דוד חשין כנשיא ביהמ”ש המחוזי, נצרת

תלונה לנציב תלונות הציבור, מיכה לינדנשטראוס: שר המשפטים לא עונה לדרישה לבטל את מינויו הלא-חוקי של דוד חשין כנשיא ביהמ”ש המחוזי, נצרת

שמחה ניר, עו”ד
31.03.2010 22:24
נשיא דמיקולו

נשיא דמיקולו


דפנה סעד, הטייס האוטומטי של משרד המשפטים, ממשיכה לחסום את דרכן של הפניות אל השר הממונה עליה, ומחליטה על דעת עצמה לגלגל את הפונים אל גופים אחרים *** נראה מה יגיד על כך נציב תלונות הציבוראחרי פנייתי אל מנהלת היחידה לפניות הציבור (יחפ”צ) של משרד המשפטים, לגבי ה”מרכזת” הכפופה לה, הגיע הזמן לפנות גם אל הגורתם הממלכתי המטפל בתלונות הציבור. נראה אם גם שם הפקידים מנהלים את אלה שמעליהם.

זו פנייתי אל נציב תלונות הציבור:

 

שמחה ניר, עו”ד

www.quimka.net

www.quimka.com

quimka@quimka.com

 

31.3.2010

 

לכבוד

מר מיכה לינדנשטראוס

נציב תלונות הציבור

משרד מבקר המדינה

ירושלים

 

נכבדי,

 

הנדון:   השופט דוד חשין – מינויו שלא-כדין כ”נשיא” של בימ”ש מחוזי

            סירוב שר המשפטים ומשרדו להשיב על פנייה בעניין

מבוא

בתלוני זו אני אומר דברים קשים, אבל לפני שאתה מטיח בי את ה”באיזה סגנון אדוני מדבר” – ההתרסה הידועה של כל מי שלא מסוגל להתמודד עם טענות קשות, ונאחז בעניין ה”סגנון” גם כאשר אין לו ולו בדל-של-בדל של “סגנון” להיאחז בו – אני מבקש להעיר משהו גם בעניין הזה.

קרא, בבקשה את מאמרי על חובת הדיווח להוצל”פ ע”י כונס נכסים שהוא גם בא-כוחו של הזוכה: על תקנה לא-רלוואנטית, ועל טעות אידיוטית שלי, והגע בנפשך: אם מותר לי לייחס לעצמי אידיוטיות, מותר לי לייחס זאת גם לאחרים. זה לא אומר שאני בהכרח צודק – את זאת תצטרך לקבוע אתה, במקרה דנן – אבל זו אינה שאלה של “סגנון”.

וכעת לגופה של תלונתי, הכוללת שישה היבטים:

·        הראשון, והוא העיקרי – עצם התלונה, ודרישתי לבטל את מינויו של דוד חשין כ”נשיא” שני בביהמ”ש המחוזי בנצרת – מינוי שאינו כדין;

·        השני – הימנעותה של היחפ”צ מלהעביר את פנייתי אל לשכת השר, להחלטתו האישית של השר;

·        השלישי – דרישתה של היחידה לפניות הציבור במשרד המשפטים (יחפ”צ) כי אפנה את תלונתי אל הוועדה לבחירת שופטים (וולב”ש), כאשר לוולב”ש אין שום סמכות בנושא, ולא זו בלבד, אלא שהנמען הוא – אקס אופיציו – גם יו”ר הוולב”ש, ופשיטא שגם אם נלך לשיטתה היחפ”צ – גם אז שלחתי את תלונתי אל הכתובת הנכונה;

·        הרביעי – הסירוב של היחפ”צ להשיב לי אם תשובתה היא על דעת השר;

·        החמישי – הימעותם של השר ושל המנכ”ל להשיב לי על אותה השאלה;

·        והששי – הפעלתם של שיקולים פרסונאליים-“מקורביים” פסולים במינוי בו מדובר.

התלונה לגופה

ביום 2.3.2010 פניתי אל שר המשפטים, יעקב נאמן, לבטל את מינויו של דוד חשין כנשיא נוסף בביהמ”ש המחוזי, נצרת.

את הפנייה שלחתי – ליתר בטחון – לשלוש כתובות במשרד:

·        היחידה לפניות הציבור, אשר, למיטב ידיעתי, מקבלת פניות ומנתבת אותם ליחידות המשרד השונות;

·        לשכת השר;

·        לשכת המנכ”ל, אשר, לפי אתר הממשלה, היא הכתובת לפניות אל השר.

במענה לפנייתי קיבלתי את תשובתה מיום 9.3.2010 של הגב’ דפנה סעד, מרכזת בכירה ביחפ”צ, האומרת לי כהאי לישנא:

הנושא העולה מפנייתך הינו בתחום סמכות הועדה לבחירת שופטים בהנהלת בתי המשפט ובאפשרותך לפנות למרכזת הועדה הגב’ יפה מור בעניין במישרין.

כיוון שמינוי נשיא לבית משפט הוא בסמכותו הבלעדית של שר המשפטים, ולוולב”ש אין יד ורגל בנושא הזה, ברור שהתשובה הזאת אינה נכונה.

כיוון שהתשובה הזאת אינה נכונה, והיא גם לא מתייחסת לגופו-של-עניין, אבקש לקבוע כי זו תשובה שאינה עונה על דרישות ההנמקה הקבועות בחוק, ולכן השר פעל שלא כדין, וכן אבקש להורות לשר כי יפעיל את סמכותו ויבטל את המינוי – בכפוף לשמיעת טענותיו של השופט דוד חשין, שאת מינויו ביקשתי לבטל.

על תשובתה של הגב’ סעד

כאמור לעיל, אכן אפשר לומר כי תשובתה של הגב’ סעד היא תשובה “לא נכונה”, או “שגוייה”, אבל הפקידים במדינת ישראל ממש לא מתרגשים מאמירות כאלה, במיוחד כאשר “טעויות” כאלה אינם טעויות אמיתיות, אלא תוצאה של זלזול באזרח הפונה.

קח, למשל, את תשובתה הנ”ל של הגב’ סעד: מנהלת היחידה שלה היא משפטנית (עו”ד  מיכל טנא), ופנייתי אל השר עברה, ללא ספק, תחת ידה, אבל הגב’ טנא לא הייתה מוכנה לחתום על התשובה הזאת, ולכן היא נתנה לגב’ סעד לשכב על הגדר למענה.

מדוע הגב’ טנא לא הייתה מוכנה להעניק את חתימתה לתשובה הזאת? משום שאם תשובה כזאת ניתנת ע”י פקיד-סתם, הרי זו “טעות”, ואילו אם היא ניתנת ע”י משפטן, היא כבר אינה סתם “טעות”, אלא תשובה אידיוטית, משום שכאשר מדובר בעניינים משפטיים, מן המשפטנים דורשים יותר מאשר מסתם “עמך”.

כך הוא כאשר מדובר במשפטן “רגיל” (כמו עבדך הנאמן), לא כל שכן הוא כאשר מדובר בפרופסור למשפטים, ושבעתיים כך הוא כאשר מדובר בפרופסור למשפטים אשר מכהן כשר המשפטים, ונדרש להחליט בעניינים משפטיים הנוגעים ישירות לתפקידו – ובנוסף לכך גם יש לו ארבע קומות של משפטנים המסייעים בידו.

אמור מעתה: אם התשובה הזאת יצאה מתחת ידה של פקידה לא-משפטנית, בלי שהגיעה לשולחנו של השר, ואפילו לא לידי אדם אשר מבין משהו במשפטים, הרי זה כשל ניהולי של השר, אבל אם התשובה אכן הגיע אל השר, והיא יצאה מתחת ידיו, הרי זו תשובה אידיוטית.

ברור שבשני המקרים התשובה לא מוסיפה כבוד רב לשר, אבל לפני שאני מסיק לחובתו של השר את המסקנה החמורה יותר, אני חייב להיזהר מאוד לבל אתפס למסקנה נמהרת, ולכן חזרתי אל הגב’ סעד, בשאלה: האם התשובה הזאת היא על דעת השר?

ראה את ההתכתבות שביני לבין הגב’ סעד:


—– Original Message —–

From: Pniyot.Tzibur

To: שמחה

Cc: Sar Mishpatim ; Mancal

Sent: Tuesday, March 09, 2010 11:53 AM

Subject: RE: השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיא” ביהמ”ש המחוזי, נצרת

 

שלום רב,

מאשרת קבלת פנייתך.

הנושא העולה מפנייתך הינו בתחום סמכות הועדה לבחירת שופטים בהנהלת בתי המשפט ובאפשרותך לפנות למרכזת הועדה הגב’ יפה מור בעניין במישרין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.

 

בברכה,

 

דפנה סעד

מרכזת בכירה

המחלקה לפניות הציבור

משרד המשפטים

טל: 02-6466439 / פקס: 02-6467085


על כך אני עונה: 


—– Original Message —–

From: שמחה

To: Pniyot.Tzibur

Sent: Tuesday, March 09, 2010 9:48 PM

Subject: Re: השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיא” ביהמ”ש המחוזי, נצרת

 

דפנה סעד,

האם התשובה הזאת היא על דעת השר?

נא תשובתך לאלתר.


ומשבוששת התשובה לבוא אני חוזר אליה:


From: שמחה [mailto:quimka@quimka.com]
Sent: Thursday, March 11, 2010 6:12 AM
To:
שמחה; Pniyot.Tzibur
Subject: Re:
השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיאביהמ”ש המחוזי, נצרת

דפנה, אני מחכה לתשובה. אל תרגיזי אותי, כי אני אקבל התקף לב, וזה יהיה על המצפון שלך.


בינתיים מגיעה אלי תשובתה לפנייתי מיום 9.3.2010:


—– Original Message —–

From: Pniyot.Tzibur

To: שמחה

Sent: Monday, March 15, 2010 3:12 PM

Subject: RE: השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיא” ביהמ”ש המחוזי, נצרת

 

שלום רב,

מאשרת קבלת פנייתך.

כפי שמופיע מטה, העתק מתשובתי הנ”ל נשלחה ללשכת שר המשפטים ומנכ”ל משרד המשפטים.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.

בברכה,

 

דפנה סעד

מרכזת בכירה

המחלקה לפניות הציבור

משרד המשפטים

טל: 02-6466439 / פקס: 02-6467085


וביום 18.3.2010 עונה לי הגב’ סעד על פנייתי מיום 11.3.2010:


—– Original Message —–

From: Pniyot.Tzibur

To: שמחה

Sent: Thursday, March 18, 2010 8:49 AM

Subject: RE: השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיא” ביהמ”ש המחוזי, נצרת

 

שלום רב, 

מאשרת קבלת פנייתך.

הושב לך ביום 15/3/10.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.

בברכה,

 

דפנה סעד

מרכזת בכירה

המחלקה לפניות הציבור

משרד המשפטים

טל: 02-6466439 / פקס: 02-6467085


וזו תשובתי אל הגב’ סעד:


From: שמחה [mailto:quimka@quimka.com]
Sent: Thursday, March 18, 2010 10:01 AM
To: Pniyot.Tzibur
Subject: Re:
השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיאביהמ”ש המחוזי, נצרת

דפנה, את משקרת ואת חצופה.

 

לשאלתי יכולה להיות רק תשובת “כן” או “לא”.

והתשובה שנתת לי ביום 15.3 אינה כזאת. היא עונה על שאלה שלא שאלתי.

אני שאלתי: “האם התשובה הזאת היא על דעת השר?”, ואת ענית:

“כפי שמופיע מטה, העתק מתשובתי הנ”ל נשלחה ללשכת שר המשפטים ומנכ”ל משרד המשפטים”.

אבל אני לא עיוור, וראיתי את זה גם בלי כלבי-נחייה.

ואני לא אנאלפבית, ויודע לקרוא עברית, וגם קראתי את זה.

ואני לא אידיוט, ולכן גם לא צריך להסביר לי מה “מופיע מטה”.

אז אני חוזר על השאלה, ומבקש תשובת “כן” או “לא”.

ואני מבקש ממך, אל תמתחי לי את העצבים יותר מדי. 


והנה תשובתה הסופית של הגב’ סעד, ממש “לעניין”:


—– Original Message —–

From: Pniyot.Tzibur

To: שמחה

Sent: Thursday, March 25, 2010 1:01 PM

Subject: RE: השופט דוד חשין – מינוי שלא כדין כ”נשיא” ביהמ”ש המחוזי, נצרת

 

שלום רב,

מאשרת קבלת פנייתך הנ”ל ופניותיך הנוספות בדוא”ל מיום 15/3/10 ומיום 17/03/10.

תשובתנו בעניין ניתנה ולא נותר לנו להוסיף על תשובתנו זו.

ככל שיש בידך להוסיף בעניין באפשרותך לפנות ללשכת השר במישרין על כתובת הדוא”ל הידועה לך.

מכל מקום, משלא נותר לנו להוסיף בעניין, פניות נוספות בנושא זה ובסגנון כתיבה הנ”ל לא יענו.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.

בברכה,

 

דפנה סעד

מרכזת בכירה

המחלקה לפניות הציבור

משרד המשפטים

טל: 02-6466439 / פקס: 02-6467085


 

שים לב איך הגב’ סעד מתחמקת מתושובת “כן/לא” ברורה לשאלה אשר התשובה לה יכולה להיות רק “כן” או “לא”.

שים לב איך הגב’ בורחת אל מפלטו האחרון של מי שנגמרו לו תשובות-ההבל המתחלפות: מפלט ה”סגנון”. אבל, מה לעשות, כאשר היא אומרת “הושב לך”, והכוונה היא לאמירה כי –

“כפי שמופיע מטה, העתק מתשובתי הנ”ל נשלחה ללשכת שר המשפטים ומנכ”ל משרד המשפטים”,

היא משקרת באמרה כי יש בכך תשובה לשאלתי, משום שמשלוח-בדיעבד של העתק ללשכת השר, לצורך תיוק, אין פירושו שהתשובה הייתה על דעתו, ואפילו לא שהשר ראה את ההעתק – אפילו בדיעבד, והיא חצופה, משום שהיא מתייחסת אלי כאל עיוור אשר לא רואה מה “מופיע מטה”, כאל אנאלפבית אשר לא יודע לקרוא עברית, וכאל אידיוט אשר צריך להסביר לי מה “מופיע מטה”, ומשום שהיא ביקשה להטריח אותי ואת לשכת השר לצורך פרשנות של מה שיצא מתחת מקלדתה-היא.

בהזדמנות זאת אני רוצה להפנות את תשומת הלב לרעה-חולה נוספת אשר קנתה לה שביתה בשירות הציבורי אצלנו: פקידים שאינם משפטנים מתווכחים עם פונים שהם משפטנים, על עניינים של חוק ומשפט, במקום להפנות את הויכוח אל יחידת הייעוץ המשפטי, אשר עומדת לרשותם בחינם. מדוע הם נוהגים כך? בגלל האגו, מן הסתם.

ומדוע הגב’ סעד לא גלגלה את פנייתי אל הדרגים המשפטיים (לפחות אל מנהלת החיחידה שלה, עו”ד מיכל טנא)? בגלל האגו, אשר אינו מרשה לכבודה להודות בכך שהיא לא כל-יודעת.

אני מבקש ממך, איפוא, לקבוע כי הגב’ סעד, בתשובותיה, גם שיקרה וגם הייתה חצופה.

ניהול העניינים ע”י היחידה לפניות הציבור במשרד המשפטים

ככל הידוע לי מעמד של “יחידה לפניות הציבור” אינו מוסדר בשום דין, והדעת נותנת שיחידות כאלה הן יחידות אדמיניסטרטיביות, אשר תפקיד כל אחת מהן הוא לנתב את פניות הציבור ליחידות השונות במשרד שהן חלק ממנו.

לשום יחידה לפניות הציבור אין סמכות להחליטה בעניינים שאחרים הוסמכו להחליט בהם, וכאשר אני פונה אל השר, היחיד שיכול לקבוע שאין הדבר בסמכותו הוא השר עצמו, בעזרת יועציו המשפטיים – אם הוא זקוק להם.

במקרה הזה, למרות עקשנותה של הגב’ סעד שלא לגלות את האמת, ידוע לי, ממקורותי שלי, כי פנייתי אל שר המשפטים לא הועברה ללשכת השר, לעיונו, והפקידה דפנה סעד החליטה על דעת עצמה – אולי בהסכמה-שבקריצה של הגב’ טנא, ואולי אפילו זה לא.

צורת העבודה של הגב’ סעד, ושל היחפ”צ בכלל, היא אופיינית, ולא חד פעמית. אני מתקל בה כל הזמן, ומגיעים אלי הדים עליה מכל כיוון אפשרי: היא מתווכחת, ומתווכחת, ומתווכחת, וכאשר נגמרים לה הנימוקים המתחלפים, היא משחררת את עצמה ב”אין לנו מה להוסיף” – רעה-חולה נוספת בשירות הציבורי, עליה עמדתי לאחרונה גם במכתבי אל יו”ר הוועדה לפניות הציבור של הכנסת, חה”כ אורי מקלב.

אבקש, איפוא, לקבוע כי היחפ”צ לא פעלה כדין, ונטלה לעצמה שררה לא-לה.

שתיקתם של השר ושל המנכ”ל

כיוון שהגב’ סירבה לענות לי, פניתי גם אל השר עצמו, כדי לדעת אם תשובתה של הגב’ סעד היא אכן תשובתו-הוא, וכדי להבהיר שהפנייה היא אישית, ולא “מוסדית”, פניתי אליו בשמו הפרטי, וחזרתי פעמיים נוספות, וביקשתי תשובה לשאלה הזאת – ולא קיבלתי.

משלא קיבלתי תשובה מהשר, פניתי גם נאל המנכ”ל, בד”ר גיא רוטקופף, וגם הוא לא טרח להשיב לי.

אבקש לקבוע כי גם הימנעותם של אלה מלהשיב לי הייתה שלא כדין.

והיה את טעיתי …

כפי שהראיתי בפתח הדברים, לעיל, אני – בניגוד לשופטי ישראל, מלמעלה ועד למטה, ובניגוד לדפנה סעד ולהלל שמגר, מנהל נציבות תלונות הציבור – לא מהסס להודות, קבל כל גולשי-עולם, בטעויותי-שלי, ואפילו להציג אותן כאידיוטיות.

גם במקרה הזה אני מביא בחשבון את האפשרות שטעיתי, וכי החוק מאפשר מינוי של שנמי נשיאים לאותו בית משפט, אבל עדיין עומדת בעינה שאלת המינוי המסויים הזה.

אציין כי, לפי פרסומים שראו לאחרונה אור, כל התקנים בבתיהמ”ש היו מלאים בסוף שנת 2009, ובביהמ”ש המחוזי נצרת היה שופט אחד מעל לתקן. זה היה דוד חשין, אשר נכנס לתפקיד לפני אותו המועד.

והשאלה היא אם שר המשפטים, יעקב נאמן, קם בוקר אחד והחליט כי ביהמ”ש המחוזי בנצרת זקוק לשופט אחד מעל לתקן ולשני נשיאים, וכי דוד חשין הוא המתאים ביותר לכך, מכל שופטי ישראל, וכל זאת בלי קשר להיותו של חשין חבר אישי של דורית ביניש, ולעובדה שהיא לא הצליחה לדחוף אותו לבית המשפט העליון.

אם כך יאמר כבוד השר, ואתה תאמין לו, הנושא הזה ינחת על שולחנו של הציבור, אשר יצטרך להחליט אם גם הוא מאמין ליעקב נאמן, ובעקיפין גם לממשלה הוא חבר בה, ולראש הממשלה אשר בחר בו לתפקיד הזה.

וגם אם הוא מאמין לך, כמי שאמור להבחין בין אמת לשקר בשירות הציבורי.

בינתיים, ובהעדר תשובה מנומקת, עומדת בעינה החזקה שהשר פעל בנושא הזה מנימוקים אישיים פסולים, כדי לפתור בעייה אישית של מקורב-למלכות.

וכך אבקשך לקבוע.

בברכה ובכבוד רב,

 

שמחה ניר,   עו”ד

 

יעקב נאמן, דוד חשין, דורית ביניש: איך פותרים בעיות פרסונאליות של חברים, באופן בלתי חוקי

עו”ד מיכל טנא, מנהלת היחידה לפניות הציבור במשרד המשפטים – נא לקרוא את דפנה סעד לסדרכתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול האתר